Järvi-Pohjanmaalla haudotaan kulttuuria

0
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan ja Jyväskylän yliopiston hallinnoiman Kuulto-hankkeen tavoitteena on parantaa kuntien kulttuuripalvelujen saatavuutta ja lisätä kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia palvelujen kehittämisessä. Hanke keskittyy erityisesti niihin kuntiin, jotka käyttävät yleisen kulttuuritoiminnan tuottamiseen vain vähän (0-15 €/ asukas) resursseja. Järvi-Pohjanmaan kulttuuripalvelujen idea valikoitui jatkoon parinsadan hakijan joukosta, ja ”Kulttuurihautomo” -nimiseksi jalostunut toimintakokeilu sai kesäkuun alussa tiedon 30.000 euron avustuksesta.

Järvipohjalaisten kulttuuripalvelujen keskeinen toiminta-ajatus on moni-ilmeisen ja omannäköisen kulttuuritarjonnan kehittäminen. Resurssien rajallisuuden myötä kunnallisen toiminnan painopiste on siirtynyt sisällön tuottamisesta koordinoinniksi ja tuottamisen mahdollistamiseksi. Paikallisten kulttuuritoimijoiden merkitys kasvaa, ja ”Kulttuurihautomo” -toimintakokeilun tavoitteena onkin perustaa kulttuuritoimintaa harjoittavien yhdistysten ym. tahojen toimintaedellytyksiä parantava hautomo.

Syyskuussa alkavaksi kaavaillun toimintakokeilun aikana selvitetään järvipohjalaisten kulttuuritoimijoiden nykytila ja toiminnan kehittämistarpeet. Toimijoiden tarpeita palvelemaan kootaan ohjeistus, josta paikallistason kulttuuritoiminnasta kiinnostuneet tahot löytävät vinkkejä toiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen. Yhteistyöstä kiinnostuneiden tahojen kanssa kehitetään yhteiset toimintatavat sekä ostopalvelusopimismalleja, joiden pohjalta kunnat voivat myöhemmin päättää, millaista kulttuuritarjontaa ne voisivat ko. toimijoilta tilata ja millä hinnalla.

Kulttuurihautomossa ovat mukana sivistystoimen alaisuuteen kuuluvat kulttuuri-, kirjasto- ja museopalvelut, Alajärven musiikkiopisto ja Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto sekä vapaa-aikatoimen nuorisopalvelut. Mukaan tullaan kutsumaan myös parikymmentä kolmannen ja yksityisen sektorin kulttuuritoimijaa.

KUULTO

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke
Kuullon tavoite on lisätä ihmisten ja kulttuurin kohtaamisia sekä kulttuuripalveluiden saatavuutta. Projektintaustalla on huoli siitä, että ihmiset ovat todistetusti epätasa-arvoisessa asemassa kulttuurin saavutettavuuden suhteen. Tämän vuoksi projektin toiminta keskittyy erityisesti sellaisiin kuntiin, jotka käyttävät yleisen kulttuuritoiminnan tuottamiseen vähän resursseja.
Kesän 2012 alussa Kuulto on käynnistänyt eri puolilla Suomea 22 toimintakokeilua, jotka etsivät ja testaavat ratkaisuja kulttuuripalveluiden parantamiseksi. Kuulto-avustusta saavat toimintakokeilut valittiin lähes 200 hakijan joukosta. Kokeilijoihin kuuluu niin kuntatoimijoita, yhdistyksiä kuin yrityksiäkin. Kaikille on yhteistä se, että he tekevät laajasti yhteistyötä, ja hakevat sellaisia tuloksia, joista on iloa tulevaisuudessa heille itselleen sekä muille kunnille ja alueille.
Toimintakokeilujen lisäksi Kuulto selvittää kulttuuripalvelujen nykyistä asemaa ja saavutettavuutta kunnissa sekä kartoittaa jo käytössä olevia hyviä tekemisen tapoja. Kaksivuotinen projekti toimii Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella, kulttuuripolitiikan yksikössä ja sitä rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

AA-Oulu_190618

JÄTÄ KOMMENTTI