Alajärven kaupunginhallituksen päätökset 3.6.2019

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupungihallitus päätti kokouksessaan 3.6. mm. seuraavaa:

KAUPUNGINVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALINTA VALTUUSTON TOIMIKAUDEN KAHDEKSI VIIMEISEKSI VUODEKSI

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Alajärven kaupungin 1.1.2019 voimaan tulleen hallintosäännön 82 §:ssä on määräys valtuuston toiminnan järjestelyistä:

Valtuustossa on puheenjohtaja ja kolme (3) varapuheenjohtajaa. Valtuusto valitsee kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat valtuuston ensimmäisessä ensimmäisen ja kolmannen toimintavuoden kesäkuussa pidettävässä kokouksessa.

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto suorittaa kaupunginvaltuuston puheenjohtajan sekä I, II ja III varapuheenjohtajan vaalin valtuuston toimikauden kahdeksi viimeiseksi vuodeksi.

Hyväksyttiin.

KAUPUNGINHALLITUKSEN VALINTA VALTUUSTON TOIMIKAUDEN KAHDEKSI VIIMEISEKSI VUODEKSI

Alajärven kaupungin 1.1.2019 voimaan tulleen hallintosäännön 7 §:ssä on määräys kaupunginhallituksen kokoonpanosta ja valinnasta:

Kaupunginhallituksessa on 9 jäsentä, joista valtuusto valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto valitaan valtuutettujen keskuudesta. Muiden jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten ei tarvitse olla valtuutettuja.

Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Vaalikelpoisia kaupunginhallituksen jäseniksi ovat kuntalain 73 §:n mukaan henkilöt, jotka ovat vaalikelpoisia kaupunginvaltuustoon, ei kuitenkaan:

1 välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2 henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3 kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;

4 henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kaupunginhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistö kaupunginhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kaupungin tai kaupungin määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Valintaa suoritettaessa on noudatettava lakia miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta, jonka mukaan sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto suorittaa kaupunginhallituksen jäsenten ja varajäsenten vaalin valtuuston toimikauden kahdeksi viimeiseksi vuodeksi. Varsinaisista jäse
§ 88, A_KHALL 3.6.2019 16:30 Sivu 2
nistä kaupunginvaltuusto nimeää puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

Hyväksyttiin.

EPANET-KORKEAKOULUVERKOSTON KOORDINOINNIN JATKORAHOITUS VUODEKSI 2019

Alajärven kaupunki on Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry:n jäsen. Alajärven kaupunginvaltuusto on päättänyt 17.6.2013 § 79, että:

”1) Alajärven kaupunki sitoutuu Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen järjestämän Epanet-koordinaation rahoitukseen hakemuksessa esitetyllä tavalla 1.1.2014–31.12.2018,

2) se varautuisi Epanet-koordinaation rahoitukseen siten, että EteläPohjanmaan korkeakouluyhdistyksen jäsenmaksuosuutta korotetaan vuosien 2014–2018 talousarvioissa 15.386 €/vuosi.”

Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys anoo Alajärven kaupungilta Epanet -korkeakouluverkoston koordinoinnin jatkorahoitusta 13 674 euroa vuodeksi 2019.

Epanet-korkeakouluverkosto kertoo tavoitteistaan seuraavaa:

Epanet-korkeakouluverkoston tavoitteena on nostaa osaamisen tasoa Etelä-Pohjanmaalla lisäämällä elinkeinoelämän ja yliopistollisen tutkimuksen vuorovaikutusta. Sitä varten on perustettu monirahoitteisia tutkimuksen avaintehtäviä, joiden nimikkeinä on yleensä tutkimusprofessori tai tutkimusjohtaja. Heidän tehtävänään on koota professuurinsa ympärille alan tutkimusryhmä sekä valmistella tutkimushankkeita yhdessä elinkeinoelämän kanssa. Jokaisella professuurilla on tukiryhmä, jossa on mukana professuurin rahoittajat. Tukiryhmällä varmistetaan jatkuva keskusteluyhteys. Epanet-verkosto toteuttaa tutkimusta Seinäjoen yliopistokeskuksessa. Verkoston yliopistoja ovat Helsingin yliopisto, Taideyliopiston SibeliusAkatemia, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Vaasan yliopisto. Epanet-koordinaation tehtävänä on lisätä ja monipuolistaa maakunnan elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden sekä yliopistomaailman välistä vuorovaikutusta. Epanet-verkoston koordinaatiosta huolehtii Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys. Epanet-koordinaatiossa tehtävän työn tavoitteena on: 1. Kehittää uusia menetelmiä ja tapoja tutkimustiedon välitykseen ja työelämäyhteistyöhön sekä toteuttaa niitä yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. 2. Varmistaa tutkimustoiminnan kehittyminen Etelä-Pohjanmaalla kokoamalla ja koordinoimalla Epanet-tutkimusryhmien johtajien (professorit, tutkimusjohtajat, tutkimuspäälliköt) palkkaukseen tarvittavia hankkeita.

Kaupunginhallitus myöntää Etelä-Pohjanmaan Korkeakouluyhdistys ry:lle Epanet-korkeakouluverkoston koordinoinnin jatkorahoitusta 13.674 euroa vuodeksi 2019. Määräraha katetaan kohdasta Kaupunginhallitus / Projektien kuntaosuudet (KP 19007).

Hyväksyttiin.

RAHOITUSHAKEMUS ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUELINKEINON DIGIKEHITYSPROJEKTIIN

Etelä- Pohjanmaan Matkailu Oy hakee rahoitusta 14 641,25 euroa EteläPohjamaan matkailuelinkeinon digikehitysprojektille mm. seuraavilla perusteilla:

Etelä-Pohjanmaan matkailu Oy järjesti 30.8.2018. kuntapäättäjille tilaisuuden jossa päätettiin lähteä rakentamaan niin yrityksen omistajakuntien kuin laajemmin koko maakunnankin yhteistä digialustaa, eli sivustoa johon kerätään matkailuelinkeinon yritysten koko tarjooma asiakkaan kannalta helposti lähestyttävään muotoon ja samalla viestitään parannetaan maakunnan matkailuimagoa, lisätään vetovoimaa ja kirkastetaan myös niin kuntien, kuin maakunnankin brändiä niin matkailun kuin laajemmin muidenkin toimialojen hyödyksi.

Kahdeksan kuntaa päätyi yhteiseen kantaan siitä, että lähdemme toteuttamaan yhteistä digitaalista kuntien matkailuelinkeinoa eteenpäin vievää ratkaisua. Työ on mennyt hyvin eteenpäin ja ensimmäiset esittelyversiot sivuston layoutista ja logiikasta ovat saaneet hyvän palautteen. Kustannusjako on toteutettu asukaslukumäärään perustuvalla kertoimella. Jokainen mukana oleva kunta on suorittanut osuutensa asukasluku x 1,25 € (alv 0 %) laskentakaavan mukaan. Kyseessä on kertaluontoinen kehityspanostus vuonna 2019. —— Sivustolle perustetaan kunnalle oma matkailun alasivu, jossa linkitys kunnan sivuille. Lisäksi perustamiskustannukseen sisältyy paikkakunnan matkailuyrityksille tehtävä, toiminnot kiteyttävä yrityskohtainen tuotekortti, josta ohjaus toimijan omille sivuille. —– Projekti toteutetaan vaiheittain 2018-2019 aikana. Raportointitilaisuus rahoittajille järjestetään syyskuussa ja samassa yhteydessä keskustellaan ylläpidon, jatkokehityksen ja markkinointipanostuksen tavoitteista ja kustannuksista. Alustavan arvion mukaan, riippuen myös mahdollisesti myöhemmin mukaan tulevien kuntien määrästä kustannus jatkossa on n 50-60 % perustamiskustannusten suuruudesta.

Etelä-Pohjanmaalta mukana projektissa ovat Alavus, Ähtäri, Lappajärvi, Soini, Kuortane, Seinäjoki, Kauhava ja Kurikka.

Kaupunginhallitus ei osallistu hankkeeseen eikä myönnä haettua rahoitusta.

Hyväksyttiin.

POIKKEAMISLUPA / ALAJÄRVENTIE

Hakemus: Maanomistaja hakee lupaa poiketa asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta. MRL:n 171 §:n mukaan päätöksen teko em. asiassa kuuluu kunnalle.

Rakennuspaikka: Hakemus koskee määräalaa Alajärven kaupungin Alajärven kylässä sijaitsevasta Voittola-nimisestä tilasta sekä tilaa Hämeenniemi ja tilaa Joensuu. Määräala ja tilat ovat rakentamattomia on muodostavat asemakaavassa korttelissa 40 sijaitsevan tontin 2, jonka käyttötarkoitus on AO eli erillispientalojen korttelialue. Rakennuspaikan pinta-ala on 1261 m², tehokkuusluku e = 0.25, joten rakennusoikeus on 315,25 k-m². Rakennuspaikalle saa rakentaa I ½kerroksisia erillispientaloja. Asunnoille on varattava autopaikkoja vähintään 1,5 ap/asunto. Rakennuspaikka sijoittuu vanhalle, jo puretulle rakennuspaikalle taajamarakenteen sisään, johon kulku on osoitettu asemakaavassa viereisen tontin 1 kautta.

Rakennushanke: Tavoitteena on rakentaa rakennuspaikalle 1-kerroksinen murtoharjakattona toteutettava rivitalo korotetulla ullakkorakenteella, jolle asemakaavan mukaan saadaan rakentaa enintään 1 ½-kerroksisia erillispientaloja. Rakennettavan 3-asuntoisen rivitalon kerrosala olisi 214 k-m2 ja ulkorakennuksen 17,5 k-m2. Hakemuspaikalle yhteensä on tarkoitus rakentaa 231,5 k-m2.

Kuuleminen MRL 173 §: Naapurit on kuultu hakijan toimesta. Pohjoispuolen rajanaapuri on hyväksynyt rakentamisen metrin etäisyydelle rajasta sillä edellytyksellä, että heillä on myös vastavuoroinen oikeus rakentaa metrin päähän rajasta (paloseinä). Naapureilla ei ole muuta huomautettavaa poikkeamislupahakemuksen johdosta.

Hakemuksen perustelut: Kaavamerkintä AO tontille rakennetaan kolmen asunnon rivitalo sekä varasto. Suunniteltu rakennus soveltuu hyvin ympäristöön, koska naapurissa on palveluita, asuinpientaloja sekä julkisia rakennuksia.

Päätöksen perustelut: Rakennuspaikan eteläpuolella sijaitsee erillispientaloja (AO) ja pohjoispuolella on Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten rakennettu tontti (YK). Rivitaloon toteutetaan korotettu murtoharjakatto, jolloin rakennus sopii hyvin omakotitalojen ja korkeamman rakennuksen väliin. Rakennushanke sopii hyvin ympäristöönsä. Haettu rakennusoikeus ei ylitä rakennuspaikan rakennusoikeutta. Naapurikiinteistöjen omistajien ehdot paloseinän rakentamisesta on otettava rakentamisessa lähelle rajaa huomioon. Muilla rajanaapureilla ei ole huomautettavaa hankkeesta. Hakemuksessa esitetyt poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, joten MRL 171 §:n tarkoittamat erityiset edellytykset ovat olemassa.

Kaupunki suostuu hakemukseen ehdolla, että paloseinäehto varastorakennuksessa toteutetaan. Päätös on voimassa päätöksen antopäivästä lukien kaksi vuotta, jonka aikana rakennuslupa on haettava. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennuslupaviranomaiselta rakennus- tai toimenpidelupa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Hakijan on suoritettava myönteisestä päätöksestä hyväksytyn taksan mukainen maksu 528,00 euroa.

Päätös lähetetään tiedoksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle, rakennusvalvonnalle ja hakijalle.

Hyväksyttiin.

KAUPUNGINJOHTAJA VESA KOIVUSEN VUOSILOMA

Alajärven kaupungin johtamissopimuksen (kaupunginhallitus 2.5.2016 § 73) mukaan kaupunginjohtajan vuosilomista, talkoovapaista sekä koulutusvapaista ym. virkavapaista päättää kaupunginhallitus.

Kaupunginjohtaja Vesa Koivuselle on kertynyt lomavuodelta 2019 vuosilomaoikeutta 38 päivää. Hän on pyytänyt, että voisi pitää vuosilomaa 24.2.2020 – 8.3.2020.

Kaupunginhallitus päättää myöntää kaupunginjohtaja Vesa Koivuselle vuosilomaa edellä olevan anomuksen mukaisesti.

Hyväksyttiin.

kategoriainfo2

JÄTÄ KOMMENTTI