Pohjanmaan tulvariskien hallinta edellyttää moninaisia toimenpiteitä

0
Pahimmillaan tulvavesiä joudutaan laskemaan pelloille (Kuva:Ilkka Koskela)
Tulvia esiintyy pohjalaisilla lakeuksilla melko säännöllisesti ja viime vuosien aikana on poikkeuksellisen suuria tulvia osunut Lapväärtinjoelle ja Kyrönjoelle. Tulvariskien vähentämiseksi on nyt valmistunut kattavat suunnitelmat Suomen pahimpiin tulvariskikohteisiin eli mm. Lapuanjoelle, Kyrönjoelle, Laihianjoelle ja Lapväärtin-Isojoelle.

Näissä suunnitelmissa esitetään jokilaaksokohtaisesti 40–50 erilaista toimenpidettä, jotta tulvavahinkoja voitaisiin selkeästi vähentää vuoteen 2021 mennessä. Tarvittavat toimet koskevat sekä toimintaa ennen tulvaa, tulvan aikana että tulvan jälkeen. Toimenpiteiden toteutuminen edellyttää jokilaaksojen asukkaiden, toiminnanharjoittajien, kuntien, pelastuslaitosten, alueellisten viranomaisten ja tulvakeskuksen panosta.

Kaikille tulvariskien hallintasuunnitelmille yhteisiä toimenpiteitä ovat esimerkiksi tulvariskien huomioiminen kaavoituksessa, tulvaennusteiden kehittäminen, omatoiminen tulviin varautuminen, valmiussuunnitelmien laatiminen ja tulvavesien pidättäminen valuma-alueella mm. metsäalueilla ja käytöstä poistuvilla turvetuotantoalueilla. Kyrönjoella ja Lapuanjoella pengerrysalueiden käytön muutos ja järvien säännöstelyn kehittäminen ovat keskeisiä jatkosuunnittelua vaativia toimenpiteitä. Laihianjoella liikenneyhteyksien suunnittelu on tärkeä osa tulvariskien hallintaa, sillä alueen tulvat uhkaavat Vaasan keskeisiä liikenneyhteyksiä. Lapväärtin-Isojoella vuosien 2012 ja 2013 tulvaongelmat olivat niin suuria, että Kristiinankaupunki on jo käynnistänyt toimet tulvariskien vähentämiseksi ja rakentaa parhaillaan tulvapenkereitä Lapväärtin taajamaan.

Maa- ja metsätalousministeriö on 18.12.2015 hyväksynyt merkittävien tulvariskialueiden hallintasuunnitelmat mm. Lapuanjoelle, Kyrönjoelle ja Laihianjoelle. Lisäksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on hyväksynyt tulvariskien hallintasuunnitelman Lapväärtin-Isojoelle, joka on ns. muu tunnistettu tulvariskialue.

Tulvariskien hallintasuunnitelmat on valmisteltu laajapohjaisena yhteistyönä tulvaryhmissä, joissa ovat olleet mukana mm. jokilaaksojen kuntien, pelastuslaitosten, maakuntaliittojen ja ELY-keskusten edustajat.

Tulvariskien hallintasuunnitelmien tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset perustuvat tulvakarttoihin ja niiden perusteella tehtyihin johtopäätöksiin. Tulvakarttoja voi katsoa verkossa osoitteessa www.ymparisto.fi/tulvakartat. Tulvariskien hallintasuunnitelmat päivitetään tarpeen mukaan kuuden vuoden välein.

JÄTÄ KOMMENTTI