Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Vimpelin Saarikenttä ja kunnantalo

Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä 3.9. melko lyhyesti:

180 §             Jäsenten valinta Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakuntaan valtuuston toimikaudeksi

Vt. kj             Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se nimeää Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakuntaan kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 1.1.2019 alkaen jäljellä olevaksi valtuuston toimikaudeksi. Valtuusto nimeää toisen jäsenistä perusturvalautakunnan 1. varapuheenjohtajaksi 1.1.2019 lukien.

Khall              Hyväksyttiin

181 §             Kunnanhallituksen edustajan valitseminen Ähtävänjokirahaston kokouksiin jäljellä olevaksi kaudeksi

Vt. kj Kunnanhallitus valitsee jäljellä olevaksi toimikaudeksi edustajan Ähtävänjokirahaston kokouksiin.

Khall              Kunnanhallitus valitsi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Ähtävänjokirahaston edustajaksi Kirsi Syynimaan ja hänen varaedustajaksi Anita Ammesmäen.

182 §             Määräraha Kiinteistö Oy Mirjanpellon huonetilojen muutostöihin

Vt.kj.             Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2018 talousarvion investointiosaan lisätään 115 000 euron määräraha entisen Mirjanpellon kiinteistön muutostöihin. Määräraha katetaan tarvittaessa lainanotolla.

Käsittely        Keskustelun aikana hallituksen jäsen Terhi Honkonen esitti Hanna Kankaan kannattamana, että määrärahan lisäämistä ei esitetä kunnanvaltuustolle.

Puheenjohtaja totesi, että on tullut päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys, että määrärahan lisäystä ei esitetä. Puheenjohtaja totesi, että suoritetaan nimenhuutoäänestys siten että ne, jotka ovat päätösesityksen kannalla vastaavat JAA ja ne, jotka ovat Terhi Honkosen esityksen kannalla vastaavat EI.

Suoritetussa äänestyksessä JAA eli päätösesityksen puolesta äänestivät Ammesmäki, Rannanpää, Timo ja Laakso; EI äänestivät Honkonen ja Kangas.

Khall              Kunnanhallitus päätti äänin 4 – 2 esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2018 talousarvion investointiosaan lisätään 115 000 euron määräraha entisen Mirjanpellon kiinteistön muutostöihin. Määräraha katetaan tarvittaessa lainanotolla.

183 §             Poikkeamislupa/Tila Harjunranta

Vt. kj.            Kunnanhallitus myöntää rakennuspaikalle Harjunranta RN:o 4:250 poikkeamisluvan, joka on myönnettävissä maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n perusteella edellä teknisen lautakunnan esittämin perustein.

Hakijalta peritään poikkeamisluvasta rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä perittävistä maksuista tehdyn päätöksen (Kvalt 23.4.2018 § 13) 9 §:n mukainen maksu 600 €. Lupa on voimassa kaksi vuotta sen jälkeen, kun päätös on saanut lainvoiman. Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Khall.             Hyväksyttiin.

184 §             Opintien peruskorjaus / vuoden 2018 talousarvion investointiosa / määrärahan siirto

Vt.kj.             Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2018 talousarvion investointiosasta (kohta 091326 ) 20 000 euroa ja (investointikohta 091324) 50 000 euroa eli yhteensä 70 000 euroa siirretään kohtaan 091524 Pakantien, Opintien ja Patruunantien kunnostus ja parantaminen.

Khall.             Hyväksyttiin.

185 §             Lausunto koskien Vetelin Löytönevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluvaihetta

Vt. kj.            Kunnanhallitus päättää lausuntonaan ilmoittaa, että Vimpelin kunnalla ei ole huomautettavaa Löytönevan tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta.

Khall.    Hyväksyttiin.

186 §             Ostopalvelusopimus/Vimpelin kunta/Vimpelin Lämpö Oy

Vt.kj.             Kunnanhallitus hyväksyy oheismateriaalina olevan ostopalvelusopimuksen Vimpelin kunta / Vimpelin Lämpö Oy.

Khall.             Hyväksyttiin.

187 §             Vinhalli Oy:n vuokrasopimus / toimisto- ja sosiaalitilojen vuokran alennus

Vt. kj.            Kunnanhallitus hyväksyy, että Vinhalli Oy:n ja Vimpelin kunnan välistä vuokrasopimusta muutetaan siten, että kiinteistön konttoritilojen (toimisto- ja sosiaalitilat) vuokra muutetaan 5,00 €:oon / m² 1.10.2018 lukien. Vuokrahintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Khall.             Hyväksyttiin

188 §             Vimpelin kunnan Vinhalli Oy:ltä vuokraamien ja edelleen yritysten käyttöön jälleenvuokraamien tilojen vuokran alentaminen toimisto- ja sosiaalitilojen osalta

Vinhalli Oy:llä ja Vimpelin kunnalla on voimassa oleva vuokrasopimus Vinhalli Oy:n kanssa. Ensimmäinen vuokrasopimus on tehty vuonna 2005 ja sitä on aika-ajoin muutettu ja tarkistettu laajuudeltaan ja sisällöltään. Viimeisin tarkistus on tehty v. 2013.

Vimpelin kunta jälleenvuokraa ko. tilat eri yrityksille. Tämä asia käsitellään, mikäli § 187 oleva asia hyväksytään kokouksessa.

Valmistelija:    Vt. kunnanjohtaja Seija Kinnunen, seija.kinnunen(at)vimpeli.fi,
040-1495719

Vt. kj.            Kunnanhallitus päättää, että Vimpelin kunnan Vinhalli Oy:ltä vuokraamien ja edelleen yritysten käyttöön jälleen vuokraamien tilojen vuokra alennetaan toimisto- ja sosiaalitilojen osalta 5,00 €:oon / m² 1.10.2018 lukien. Vuokrahintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Khall.             Hyväksyttiin.

AA-SiiPe_180819

JÄTÄ KOMMENTTI