Alajärven kaupunginhallituksen eräitä päätöksiä

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 20.1.2020 muun muassa seuraavasti:

JÄRVISEUDUN AMMATTI-INSTITUUTIN JAMIN JÄRJESTÄMÄ REKRYTOINTIMATKA YRITYSTEN JA KUNTIEN EDUSTAJILLE PETROSKOIHIN

Alajärven kaupungin matkustussäännön mukaan kaupunginjohtajan matkat ulkomaille päättää kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Luottamushenkilöiden ulkomaan virkamatkoista päättää kaupunginhallitus. Ulkomaan matkan päätösten yhteydessä on perusteltava matkan tarkoitus ja tarpeellisuus. Järviseudun ammatti-instituutti JAMI järjestää rekrytointimatkan Venäjän Petroiskoihin 27.–31.1.2020. Matkan tarkoitus on houkutella lisää venäläisiä opiskelijoita JAMiin ja sitä kautta saada myös uutta osaavaa työvoimaan alueen yrityksille ja työnantajille. JAMI on kouluttanut Venäjän Karjalasta tulleita opiskelijoita yli 10 vuotta. Venäläisiä opiskelijoita opiskelee Jamissa vuosittain n. 120–150, ja määrä on vakiintunut viime vuosina. Opiskelijat opiskelevat erityisesti niitä aloja, joilla Suomessa on työvoimatarvetta ja suomalaisia opiskelijoita liian vähän: kone- ja tuotantotekniikka, rakennusala, luonnonvara-alan useat ohjelmat sekä HRCala (kokkikoulutus). Aikuisilla venäläisillä opiskelijoilla on hyvin monenlaisia pohjakoulutuksia: insinöörejä, valmiita metallialan ammattilaisia, graafikkoja, muusikkoja, lääkäreitä tai opettajia. Opiskelijoilla on yleensä korkea motivaatio, jota vauhdittaa mahdollisuus parempaan elintasoon, elämälaatuun sekä mm. turvallisuus, puhtaus ja luonto. Opiskelijoilla on halu nopeaan valmistumiseen ja työhön pääsemiseen. Heillä on usein myös riittävä suomen kielen taito, halu integroitua yhteiskuntaan ja jäädä pysyvästi Suomeen ja alueelle. Opiskelijoiden hyvät kokemukset tuovat tullessaan sisaruksia, vanhempia ja sukulaisia, joilla on samat tavoitteet. Täsmärekrytoinneilla Venäjältä etsitään jo alan kokemusta ja mahdollisesti koulutusta omaavia potentiaalisia työntekijöitä. Tavoitteena on panostaa erityisesti perheiden rekrytointiin. Matka toteutetaan 27.–31.1.2020. Matkan käytännön järjestelyistä vastaa Järviseudun ammatti-instituutti JAMI, osallistujat maksavat omat matka-, hotelli ja matka-asiakirjakulunsa. Mukaan matkalle on kutsuttu JAMIn toiminta-alueen kuntajohtajat, valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat, yritysten edustajia sekä ammattikorkeakoulun edustusta. Matka sisältää tutustumisia paikallisiin toimijoihin ja rekrytointitilaisuuden, johon haetaan erityisesti metallialalle pyrkiviä potentiaalisia opiskelijoita ja työntekijöitä.

Kaupunginhallitus päättää, että Alajärven kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Antti Joensuu ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Esko Rintamäki osallistuvat matkalle.

Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Esko Rintamäki ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Antti Joensuu poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 17.05–17.21. Tämän asian käsittelyssä kokouksen puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Turo Kalliomaa. Todettiin, että osallistujat laativat matkasta erillisen matkakertomuksen.

Hyväksyttiin.

LAUSUNNON ANTAMINEN VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE ALAJÄRVEN KAUPUNGINVALTUUSTON 25.11.2019 (§ 59) TEKEMÄN PÄÄTÖKSEN JOHDOSTA TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

Alajärven kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 25.11.2019 §:n 59 kohdalla päättänyt (äänin 20 – 15), että Uusikylän koulun korjaukseen ei varata määrärahaa vuodelle 2020 ja koulun lakkautetaan 1.1.2020 alkaen. Vaasan hallinto-oikeus on 15.1.2020 saapuneessa lausuntopyynnössä ilmoittanut, että kyseiseen päätökseen on haettu muutosta Vaasan hallintooikeudelta valituksella. Vaasan hallinto-oikeus pyytää Alajärven kaupunginhallitusta toimittamaan hallinto-oikeuteen kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen sen puolesta johtosääntönsä mukaisesti antaman lausunnon sekä valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat. Määräaika lausunnon toimittamiselle on 12.2.2020. Hallintosäännön 26 §:n 1 momentin 11. kohdan mukaan kaupunginhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat lausunnon antamista valtuuston päätöksestä tehdystä valituksesta, jos kaupunginhallitus katsoo, ettei valtuuston päätöstä ole valituksessa esitetyillä perusteilla kumottava. Valitus jaetaan kaupunginhallituksen jäsenille oheismateriaalina.

Kaupunginhallituksen merkitsee tiedoksi valituksen ja nimeää lausunnon antajiksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Esko Rintamäen, kaupunginjohtaja Vesa Koivusen ja hallintojohtaja Nina Pärssisen sekä valtuuttaa heidät laatimaan lausunnon hallinto-oikeudelle.

Hyväksyttiin.

SAATAVIEN POISTO VUODELTA 2016

Hyvän kirjanpitotavan mukaan epävarmat saatavat tulee poistaa tileistä. Kirjanpitolain mukaan tileiltä on poistettava sellaiset saatavat, joiden periminen on osoittautunut mahdottomaksi tai joiden periminen on niin epävarmaa, että niiden pitäminen kirjanpidossa aikaansaa virheellisen kuvan saatavien todellisesta määrästä. Poistetaan saatavista vuoden 2019 tilinpäätöksessä luottotappioina seuraavien laskulajien saatavat v. 2016. Perintää jatkaa Intrum Justitia Oy / jälkiperintä / ulosotto. Avohoitomaksut/Effica 9.647,27 eur Vuodeosastomaksut/Effica 8.309,49 eur Hammashoitomaksut/Effica 12.878,20 eur Työterveysmaksut/Effica 136,42 eur Kuntoutusmaksut/Effica 287,50 eur Kotihoito/Effica 6.266,97 eur Tukiasunnot/Effica 5.141,54 eur Sosiaalitoimen laskutus 1.356,90 eur Musiikkiopistosaamiset 290,21 eur Taloustoimistosaamiset/vuokrat 1.084,48 eur Aikuiskoulutussaamiset 479,00 eur Taloustoimistosaamiset/edunvalvonta 675,32 eur Koulutoimistosaamiset 200,00 eur Yleislaskutus/Lehtimäen palvelupiste 154,00 eur Perusturva/yleislaskutus 466,18 eur Koulutoimistosaamiset/toistuvaislaskut 3.149,60 eur Vesi-/jätevesimaksusaamiset 4.546,65 eur Päivähoitosaamiset 3.685,59 eur Työterveyshuolto/yleislaskutus 39,60 eur Lomatoimisaamiset 4.856,90 eur

Yhteensä 63.651,82 eur

Kaupunginhallitus hyväksyy, että saatavat poistetaan kaupungin tileiltä, koska niitä ei perintä- tai ulosottotoimista huolimatta ole saatu perittyä tai periminen muista syistä ei ole ollut mahdollista. Tileiltä poistettujen saamisten perintää jatketaan kuitenkin edelleen.

Hyväksyttiin.

LUOMA-AHON KYLÄTOIMIKUNTA-KYLÄYHDISTYS RY:N LAINAHAKEMUS / KYLÄTALO

Alajärven kaupunginvaltuusto on 24.8.2015 antanut kaupunginhallitukselle valtuudet myöntää tapauskohtaisen harkinnan perusteella alajärveläisille yhdistyksille tilapäistä, korotonta lainaa kaupungin toimintaa tukevissa kehittämis- ym. hankkeissa enintään hankkeen saaman rahoituspäätöksen mukaisen summan, kuitenkin enintään 30.000 euroa. Lisäksi hankkeiden tulee olla yleishyödyllisiä ja kuntalaisia riittävän laaja-alaisesti koskevia, eivätkä ne saa liittyä elinkeinotoimintaan. Lisäksi hankkeiden kustannusten täytyy hanketoimijan kokoon nähden olla sen suuruisia, että toimijan ei kohtuudella voida olettaa pystyvän niitä itse väliaikaisesti rahoittamaan. Väliaikaisrahoituksesta kaupunginhallitus päättää tapauskohtaisesti ja lainan myöntämiseen liittyvistä käytännön yksityiskohdista päättää talousjohtaja. Luoma-ahon kylätoimikunta-kyläyhdistys ry. anoo hakemuksessaan kaupungin korotonta lainaa Kylätalo-hankkeen kustannuksia varten. Hankkeella suunnitellaan ja toteutetaan kylän keskelle laajasti kylää ja sen lähialueita palveleva kylätalo liikuntatiloineen ja saadaan ratkaisu Luomaahon kylässä ilmenneeseen kokoontumis- ja liikuntatilatarpeeseen. Kylätalon rakentamisella lisätään maaseudun ja alueen vetovoimaisuutta, elinvoimaa ja elämänlaatua elinkaari- ja elämänkaariajattelun mukaisesti. Lainaa hankkeen toteuttamiselle yhdistys anoo 30.000 €. Hanke on saanut Aisaparin hallitukselta myönteisen päätöksen. Hankkeen kokonaiskustannus on 809.676 €, josta julkisen tuen rahoitusosuus on 607.257 €. Hanke on yleishyödyllinen eikä liity elinkeinotoimintaan. Elykeskuksen myönteisen rahoituspäätöksen hanke on saanut 14.5.2019 ja hankkeen toteutusaika on 1.4.2018–31.12.2020. Oheismateriaalina on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoituspäätös.

Kaupunginhallitus päättää myöntää Luoma-ahon kylätoimikuntakyläyhdistys ry:lle tilapäistä, korotonta lainaa hankkeen toteuttamiseen ja tilapäiseen rahoittamiseen enintään 30.000 euroa. Laina maksetaan kokonaisuudessaan takaisin viimeistään kahden viikon kuluessa ELYkeskuksen suorittamasta hankkeen loppumaksatuksesta. Hankkeen toteuttaja on velvollinen ilmoittamaan kaupungille em. loppumaksatuspäivän. Lainan myöntämiseen liittyvistä muista käytännön yksityiskohdista päättää talousjohtaja.

Hyväksyttiin.

ALAJÄRVEN KAUPUNGIN JA RALLIAUTOILIJAN VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS KAUDELLE 2020

Ralliautoilija Ville Hautamäen kanssa on neuvoteltu yhteistyösopimuksesta vuodelle 2020. Ville Hautamäen parhaita saavutuksia ovat muun muassa seuraavat: – rallin nuorten suomenmestaruus v. 2004 – rallin SM-hopea 2005, 2006, 2011, 2012, 2017, SM-pronssi 2007, 2008 ja 2016 – rallin suomenmestaruus 2014 ja 2015 – rallin SM-pronssia 2018 – rallin N-ryhmän SM 2 2019. Tulevalla kaudella Hautamäki jatkaa kilpailemista SM-sarjassa SM2-luokassa nelivetoisella Mitsubishi Lancer evolution IX:llä. Kauden 2020 tavoitteeksi on asetettu jälleen SM2-luokan suomenmestaruus. Hautamäen tiimi kertoo aina olleensa hyvin esillä eri medioiden moottoriurheiluohjelmissa. Myös valtakunnalliset autourheilu- ja sanomalehdet ovat julkaisseet heidän kuviaan ja tehneet juttuja menestymisestä. Yhteistyösopimus takaa Alajärven kaupungin logo-näkyvyyden Hautamäen auton kyljissä, lokasuojien yläpuolella tai vastaava näkyvyys ja erikseen sopimalla kuljetuskalustossa, ajohaalareissa sekä teamin asusteissa. Yhteistyösopimus on yksivuotinen (2020). Kustannus kaupungille on 2.500 euroa (ei sis. ALV 24 %). Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2019 on käyttämättä kaupunginhallituksen avustusmäärärahaa 30.000 euroa. Talousarvion mukaan avustuksen loppusumma varataan kaupunginhallituksen yhteistoimintasopimuksiin.

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Alajärven kaupungin ja ralliautoilija Ville Hautamäen välisen yhteistyösopimuksen vuodelle 2020 siten, että kaupunki suorittaa sopimuksen perusteella 2.500 euroa (ei sis. ALV 24 %).

Hyväksyttiin.

Koronavirus-arkistotiedote 1_20

JÄTÄ KOMMENTTI