Kuuleminen Alavuden ja Soinin pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutosehdotuksista käynnistyy

0
Puhdas pohjavesi (Arkisto)

Alavudella on ennen luokitustarkistusta 13 pohjavesialuetta, joista kahdeksan on vedenhankintaa varten tärkeää (I luokka) ja viisi vedenhankintaan soveltuvaa (II luokka). Soinin kunnan alueella on ennen luokitustarkistusta neljä vedenhankintaa varten tärkeää (I luokka) ja seitsemän vedenhankintaan soveltuvaa (II luokka) pohjavesialuetta.

Alavuden Hakojärven alue ehdotetaan poistettavaksi luokituksesta. Kahdelle alueelle ehdotetaan luokitusmuutosta. Rajausmuutoksia esitetään Hauta-ahonkankaan ja Ritolanmäen alueille vuonna 2011 tehtyjen kairausten perusteella. Nykyisille alueille Vuorijärvi A ja B ehdotetaan nimen muutosta ja pohjavesialuetta Vuorijärvi A ehdotetaan kavennettavaksi. Pienempiä rajausmuutoksia esitetään Pyylammen, Tastulanmäen ja Ukkokankaan alueille, joilla rajoja esitetään kulkemaan esimerkiksi rantaviivoja pitkin. Tällä pyritään helpottamaan rajan tulkintaa maastossa. Kuivakankaan alueelle ehdotetaan E-luokitusta.

Soinin kunnan alueella on ennen luokitustarkistusta neljä vedenhankintaa varten tärkeää (I luokka) ja seitsemän vedenhankintaan soveltuvaa (II luokka) pohjavesialuetta. Luokittelussa esitetään Soinin alueelle viittä pohjavesialuetta, joista Lintuharju ja Kolu esitetään luokiteltavaksi luokkaan 1 ja Kaihiharju, Lautakangas ja Puntala luokkaan 2. Kolun alueelle esitetään lisäksi E-luokitusta. Poistettaviksi esitetään kuusi aluetta, jotka eivät ole vedenhankinnan kannalta merkittäviä alueita. Teknisiä rajauskorjauksia esitetään Kaihiharjun alueelle. Lintuharjun ja Puntalan alueita esitetään kavennettavan.

Lain mukaan ELY-keskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti:

  • 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin.
  • 2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.
  • E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Alavuden pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutosehdotuksia koskevat aineistot ovat nähtävillä Alavuden kaupungin virallisella ilmoitustaululla 20.1.- 9.3.2020 välisenä aikana.

Soinin pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutosehdotuksia koskevat aineistot ovat nähtävillä Soinin kunnan virallisella ilmoitustaululla 22.1.-11.3.2020. Kuulutus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat myös nähtävillä sähköisesti osoitteessa:

www.ymparisto.fi > Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > (valitse) Etelä-Pohjan-maan ELY-keskus 

ELY-keskus korostaa, että pohjavesialueita luokitellaan ja rajataan ainoastaan hydrogeologisen tiedon ja vedenhankinnan perusteella. Tietoja voidaan lähettää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon 11.3.2020 klo 16.00 mennessä joko postitse tai sähköpostilla.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI