Soinin kunnan teknisen lautakunnan päätöksiä

0
Soinin kunnantalo

Soinin kunnan tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 17.1.2019 seuraavaa:

KORKEAMAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE

Korkeamaan tuulivoima-alueen osayleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 18.12.2017. Kaavasta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen josta päätös on edelleen tulematta.

Lautakunta merkitsee saatavan selvityksen tiedokseen ja päättää aiheuttaako sejatkotoimenpiteitä teknisen lautakunnan osalta.

Christoffer Wiik Saba Tuuli Oy:sta ja Toni Lustila Etha Wind Oy:sta esittelivät hankkeen tilanteesta ja seuraavista askeleista heidän näkökulmastaan. Christoffer Wiik ja Toni Lustila poistuivat kokouksesta ennen pykälän käsittelyä.

Päätettiin ottaa kaavapoikkeaminen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Rakennuskieltoalue ja kaavasta poikkeaminen käsitellään eri pykälissä. Samassa yhteydessä käydään läpi kaavaan toimijan esittämät poistettavat voimalat.

LAITOSHUOLTAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN

Soinin kunnassa on ollut avoinna laitoshuoltajan työ 1.1.2019 alkaen toistaiseksi. Työhön haettiin pätevää laitoshuoltajaa, tai sellaista, joka sitoutuisi opiskelemaan oppisopimuksella laitoshuoltajaksi. Paikka oli avoinna Kuntarekryn ja TE-keskuksen verkkosivuilla 7.-14.12.2018. Hakijoita oli yhteensä 19. Haastattelu pidettiin 20.12.2018, johon osallistui 5 henkilöä.

Tekninen johtaja

Lautakunta päättää, että työhön valitaan Miia Ojala ja hänen varalleen Pirita Ahopelto. Työsopimus vakinaistetaan, kun laitoshuoltajan ammattitutkinto on suoritettu. Määräaika opintojen suorittamiseen on kaksi vuotta.

Tekninen lautakunta

Päätettiin keskeyttää valintaprosessi ja avata haku uudelleen, jotta vakituiseen tehtävään voidaan valita tutkinnon omaava henkilö ja tehtävä voidaan täyttää vakituisesti. Seuraavassa haussa valintaryhmässä on vähintään kaksi lautakunnan jäsentä, koska lautakunta vastaa päätöksenteostakin.

YKSITYISTEITÄ KOSKEVA ALOITE

Kunnanhallituksen kokouksen 25.9.2017 yhteydessä on tehty aloite yksityisteiden kunnostamisesta:
Valtuustoaloite / talousarvioaloite yksityisteiden huonosta kunnosta. ”Valtiolta on saatavissa kunnostusavustusta tietyt kriteerit täyttäville yksityisteille. Ehdotan, että Soinin kunta (tekninen toimi) kartoittaisi tällaiset soinilaiset tiet, ja laatisi niille korjaussuunnitelmat ja hakisi avustukset, sekä tekisi määräraha aloitteen kuntaosuuden varaamiseksi v. 2018 budjettiin 50, 30, 20 %.
Ensimmäisenä kunnostettavista teistä ehdotan kiireellisesti Kukonkylän Peräkoskentien ja Lepikontietä kunnostettavaksi. Mittaa tiellä on n. 2,2 – 2,3 km, tien vaikutuspiirissä 9 omakotitaloa ja 2 rivitaloa, tien piirissä alkutuotannon käyttöä ja yritystoiminnan käyttöä mittavasti”.

Tekninen lautakunta 9.11.2017

Nykyisin kunta maksaa vuosittain tieavustuksia seuraavasti: -kunnan avun piirissä olevat yksityistiet yht. 60 kpl; pituus 44,6 km; avustus 18.000 € -entiset valtionaputiet yht. 18 kpl; pituus 40,49 km; avustus 38.000 €

Yksityisteiden kunnostukseen kunta on tähän saakka pääosin osallistunut silloin, mikäli Ely on antanut osarahoituksen. Hakijana on ollut tiekunta ja tiekunnan osakkaat ovat myös osallistuneet kustannuksiin.

Lähtökohta kunnostushankkeille on se että tiekunta päättää tien korjauksesta. Tiekunnan tulee olla myös järjestäytynyt. Hankkeeseen liittyen tulee laatia tien kunnostussuunnitelmat kustannusarvioineen ja avustushakemus jätetään ely-keskukselle. Ely-keskuksen tukea on mahdollista saada asutuille teille, joiden varressa on vähintään kolme asuttua taloa ja joilla pituutta on vähintään 1,0 km. Ely-keskuksen myöntämä tuki on harkinnanvaraista ja se vaihtelee. Enimmillään tuki voi olla 50 % toteutuneista kustannuksista, siltahankkeissa tuki on 75 %. Pääsääntöisesti kunnat päättävät sen jälkeen osallistumisesta kunnostushankkeeseen kun elyn päätös on jo tiedossa.

Aloitteessa esiin tulleet tiet ovat ns. alempiasteisia teitä joiden perusteet kunnan avustuksen piiriin ovat seuraavat ja joista kumpikaan ei tällä hetkellä täytä elyn:n avustusehtoja. -Lepikontie; 3 pysyvää asutusta, tien pituus 0,6 km -Peräkoskentie; 11 pysyvää asutusta, tien pituus 0,9 km

Yksityisteiden kunnon kartoitus on suotavaa. Soinin kunnassa tosin ei toimi yksityistieasiainhoitajaa kuten takavuosina joten palvelu on syytä hankkia ostopalveluna. Tämän johdosta tekninen johtaja on ollut yhteydessä Otso Metsäpalveluun joka laatii mm. kunnostussuunnitelmia, hoitaa tarvittavat kokoukset, laatii rahoitusasiakirjat sekä tarvittaessa yksityistietoimituksen hakemisen ja muiden lupien hankinnan. Tiesuunnitelma taasen sisältää tien vaikutusalueen tarkennukset ja päivitetyn yksikkölaskelman, tien vaatimat kunnostustoimenpiteet kuten tierungon vahvistamisen- ja päällysrakenteen tarpeen, kulkuyhteyksien parantamisen metsäpalstoille sekä vesien poisjohtamisen suunnitelman.

Tekninen johtaja

Lautakunta keskustelee aloitteen sekä Otsolta saatavan esityksen pohjalta yksityisteiden kartoituksesta ja siitä mikä kunnan rooli asiassa voisi olla.

Asia on tärkeä, sillä hyväkuntoinen tie on tieosakkaille kannattava sijoitus. Tuottojen lisäksi tien kunnostaminen tuo myös kustannussäästöjä sillä kunnostettu tie on pitkäikäisempi ja vaatii vähemmän vuosittaista kunnossapitoa.

Tekninen lautakunta

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Otson antaman tarjouspyynnön pohjalta kartoitetaan ylemmän asteen mukaiset, entiset valtionaputiet lisättynä aloitteessa esille tulleet Lepikon- ja Peräkoskentiet. Nämä kaksi tulisi yhdistää, tiekunnan kokoontua sekä pitää tietoimitus yksiköinnin johdosta. Kokonaissumma kartoituksesta on 3 000 euroa, jota esitetään tulevan vuoden talousarvioon. Kartoitus tehdään kesän 2018 aikana. Kartoituksen myötä on tarkoitus herättää tiehoitokuntia toimimaan, sillä osalla säännönmukaiset kokoukset on pitämättä.

Tekninen lautakunta 17.1.2019

Otso on toimittanut kartoituksen. Maastokartoituksessa on käyty läpi kaikkiaan 20 tietä joista 9 on peruskorjauksen tarpeessa.

Tekninen johtaja

Lautakunta merkitsee oheisen kartoituksen tiedokseen ja kehottaa tiehoitokuntia järjestäytymään perusparannushankkeiden eteenpäin viemiseksi. Tekninen toimi on tarvittaessa apuna niin järjestäytymisessä kuin hankevalmistelussa.

Tekninen lautakunta

Hyväksyttiin

KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ, HANKERYHMÄN NIMEÄMINEN

Karstulantien varrelle toteutettavan kevyenliikenteenväylän ensimmäinen hankeryhmän kokous pidetään Soinissa 29.1.2019. Kunnan tulee nimetä henkilöt ko. hankeryhmään.

Tekninen johtaja

Lautakunta päättää nimetä hankeryhmään lautakunnan puheenjohtajan (varalle lautakunnan varapuheenjohtaja) ja teknisen johtajan. Lisäksi esitetään, että hankeryhmään tulisi kunnanhallituksen puheenjohtaja sekä kunnanjohtaja.

Tekninen lautakunta

Hyväksyttiin.

SIIVOUSTYÖN KONEIDEN JA VÄLINEIDEN MYYNTI KUUSIOLINNA TERVEYS OY:LLE

Vanhainkodin ja terveysaseman puhdistuspalvelut ovat siirtyneet Kuusiolinna Terveys Oy:n alaisuuteen 1.1.2019 alkaen. Puhdistuspalveluun liittyvät siivoustyön koneet ja välineet samoin kuin niihin liittyvät huollot ja siivoustyön tarvikkeet kustantaa jatkossa yhtiö. Palvelujohtaja Marika Nevanpää esittää, että nykyiset koneet ja välineet sekä varastossa oleva siivoustarvike siirtyisivät myös Kuusiolinna Terveys Oy:lle yhteishintaan 4 780 €.

Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää myydä vanhainkodin ja terveysaseman siivouskoneet ja välineet sekä varastossa oleva siivoustarvikkeet Kuusiolinna Terveys Oy:lle yhteishintaan 4 780 € + alv. Koneet ja välineet myydään siinä kunnossa kuin ne tällä hetkellä on.

Tekninen lautakunta

Hyväksyttiin.

GPS-PAIKANTAJAN HANKKIMINEN

Tehdyistä konetyötunneista maksetaan yrittäjälle hänen ilmoittaman tuntikirjanpidon mukaan. Myynnissä on laitteistoja joilla voidaan seurata työkoneiden sijaintia, työaikoja sekä reittejä joissa työ on tehty tai on edelleen tekemättä esim. auraukset / hiekoitukset. Lisäksi sen avulla saadaan tarkat laskutettavat työtunnit joka on oikeudenmukainen molemmille osapuolille. Tunnit tulevat reaaliajassa sähköisesti suoraan tilaajalle maksusuoritusta varten.

Kunnossapidettävien teiden ja väylien osalta voidaan vakuutusyhtiölle tarvittaessa esittää mahdollisissa onnettomuustapauksissa tarvittavia selvityksiä liikenneväylillä tehdyistä toimenpiteistä. Laitteiston käytöstä on saatu hyviä kokemuksia.

Tekninen johtaja

Lautakunta päättää hankinnasta ja koneurakoitsijaa velvoitetaan käyttämään laitetta konetöitä tehdessä.

Tekninen lautakunta

Hyväksyttiin.

Paikantimien hankinta on tärkeää jotta esimerkiksi vakuutusyhtiöille voidaan onnettomuustilanteissa osoittaa milloin kadut on viimeksi hiekoitettu.

JÄTÄ KOMMENTTI