Soinin teknisen lautakunnan päätöksiä, ei niin lyhyesti

0
Soinin kunnantalo

ESITYKSET NOPEUSRAJOITUKSISTA

Tekninen lautakunta 27.9.2018

Lautakunta kokoontuu Vihannestukku A. Piipposen kiinteistöllä jossa allekirjoittajien puolesta Jukka Soidinmäki perustelee aloitettaan. Lisäksi saadaan yrityksen edustajan Atte Piipposen näkemys nykyisestä liikenteestä ja sen aiheuttamista vaaroista.

Tekninen johtaja

Lautakunta päättää ottaa asian uudelleen esille käynnin perusteella ja päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Tekninen lautakunta

Kokouksen alussa lautakunta tutustui kohteeseen Mäkelänkylällä sijaitsevan Vihannestukku A. Piipposen kiinteistöllä os. Ähtärintie 305, 63800 SOINI. Yrittäjä Atte Piipponen ja aloitteen nopeusrajoituksen alentamisesta tehnyt Jukka Soidinmäki kertoivat oman näkemyksen nykyisestä liikenteestä jossa huolenaihe kohdistui korkeisiin nopeuksiin. Tehdyn käynnin ja keskustelun pohjalta tekninen lautakunta päätti seuraavaa:
– Selvitetään dataa keräävän, siirrettävän nopeusnäyttötaulun hankkimista, jonka mittauspaikka olisi Vihannestukku Piipposen kohdalla
– Esitetään Ely-keskukselle, että se päättäisi asettaa 60 km/h olevan nopeusrajoitussuosituksen lisäkyltillä ”rekkaliikennettä” välille Kantolan talo – Huoltokorjaamo Mäki
– Kehotetaan kiinteistönomistajia poistamaan/raivaamaan puustoa Vihannestukku Piipposen ja Mäkelänkyläntien välisestä sisäkaarteesta näkyvyyden parantamiseksi.

TEKNISEN TOIMEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2019

Lautakunta tutustui laadittuun talousarvioesitykseen ja esittää sen edelleen jatkovalmistelun pohjaksi. Suurimman huolenaiheen talousarvion laadinnalle aiheuttaa valtionosuuksien väheneminen. Ennakkotietojen mukaan Soinin saamat valtionosuudet vähenevät suhteessa väkilukuun 6. eniten kaikista Suomen kunnista vuodelle 2019.

Talousarvion käyttötalouspuolelle on huomioitu alle 10 000 euron investoinnit, sitä suuremmat esitetään tulevassa investointiohjelmassa.

VUODEN 2017 ARVIOINTIKERTOMUS

Esityksen mukaisesti tarkkailukohteiksi otetaan vesihuoltolaitos sekä lämpölaitos tavoitteena tuloksen parantaminen.

SELVITYKSEN ANTAMINEN OIKEUSASIAMIEHELLE LIITTYEN ERÄÄSEEN MAA-AINES- Ja YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEEN

Tekninen lautakunta toteaa selvityksessään seuraavaa:

Soinin kunnan tekninen lautakunta pahoittelee että käsittely kunnassa on viivästynyt juuri tämän lupahakemuksen osalta. Rakennus-/ympäristövalvonnan kautta kulkee paljon erilaisia lupahakemuksia jotka etenevät eri tahtia riippuen siitä kuinka valmiita hakemukset ovat eteenpäin vietäväksi sekä käsiteltäväksi. Eräänä ongelmana koetaan myös pienen kunnan resurssipula rakennustarkastaja/ympäristösihteerin tehtäväkentän ollessa varsin laaja.

VAPO OY, MUSTIKKASUON TURVETUOTANTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, SOINI

Tekninen lautakunta toteaa lausunnossaan seuraavaa:

” Vapo Oy hakee ympäristölupaa turvetuotantoon Mustikkasuon alueella. Mustikkasuo sijaitsee Soinin kunnan Kukonkylässä noin 10 km kuntakeskuksesta kaakkoon. Hankealueen pinta-ala on noin 49,4 ha. Alue on kokonaisuudessaan uutta aluetta. Tuotannon arvioitu päättyminen on vuonna 2050. Mustikkasuo sijaitsee Natura 2000- alueeseen kuuluvan Matosuon läheisyydessä.

Natura 2000- alueessa oleva Matosuo kuuluu soiden suojelualueeseen. Matosuon tärkein luontotyyppi on rimpinen aapasuo, joka on ollut Natura-alueeseen liittämisen tärkeimpänä asiana. Rimpinen aapasuo tarvitsee lähialueen valumavesiä pysyäkseen edustavana ja siinä kunnossa jonka takia alue on saanut suojeluperusteen. Matosuolla elää myös metsäpeuroja joiden laiduntamisalueet saattavat häiriintyä turvetuotannosta.

Mustikkasuon mahdollinen turvetuotantoalue ojituksineen saattaa aiheuttaa pintavesien valumisen väärään suuntaan (etelä). Matosuo tarvitsee lähialueen valumavedet, joita tulee myös Mustikkasuon pohjoispuolelta. Metsähallitus on mittauksillaan (vaaitus, laserkeilaus) todennut Mustikkasuolta tapahtuvan vesien virtaamisen olevan pohjoisen suuntaan eli Matosuon suuntaan.

Ympäristölainsäädännön mukaiseen varovaisuusperiaatteeseen vedoten ei voida todeta, ettei mahdollinen hanke vaarantaisi Natura-alueen tilan heikkenemistä. Hakijan (Vapo Oy) arvio haitoista on pintapuolinen eikä siinä ole syvennytty alueen kokonaisuuteen.

Soinin kunnan teknisen lautakunnan mukaan lupaa ei tule myöntää. ”

ILMOITUSASIAT

Kuninkaanjoen Yrityslaakson – Teollisuusalueen välisen tieyhteyden suunnittelijana toimii Soilcon Oy. Suunniteltavan tien kokonaispituus on 2,1 km, suunnitelmat tulee olla valmiina marraskuun loppuun mennessä. Suunnittelukustannukset verottomana n. 13 500 €.

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Laasalankylän katuvalojen läpikäynti on paikallaan sillä siellä on useita pimeitä lamppuja. Myös muualla on tarve käydä valaistusta läpi. Valojen toivotaan sammuvan iltaisin klo 23:00. Lokerotien kunnossapito (lumenauraus, lanaus) kuuluu kunnalle asemakaavan mukaiselta tieosuudelta.

Tekninen johtaja hoitaa asiaa eteenpäin ja ilmoittaa em. toimenpiteistä työn suorittajille.

 

JUHA HANKILANOJAN LAMPOLAN/VARASTORAKENNUKSEN RAKENNUSLUPA Hyväksyttiin.

 

JÄTÄ KOMMENTTI