Alajärven kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alajärven kaupungintalo Alvar Aallon tiellä ( Kuva: K-Media / JK)

Alajärven kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.8. muun muassa seuraavaa:

VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN SUOMEN SININEN TIE RY:N HALLITUKSEEN

Alajärven kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.2.2020 § 20 nimennyt Jukka Joensuun Alajärven edustajaksi Suomen Sininen tie ry:n hallitukseen.

Suomen Sininen tie ry on 3.7.2020 pyytänyt nimeämään hallituksen jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Kaupunginhallitus nimeää henkilökohtainen varajäsenen Jukka Joensuulle Suomen Sininen tie ry:n hallitukseen.

Khall Sari Palmu esitti, että varajäseneksi valitaan Kauko Ukonmäki.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

VIMPELIN KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN ALAJÄRVEN SIVISTYSLAUTAKUNTAAN

Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan välistä sivistystoimen ostopalvelusopimusta on päivitetty vuoden 2019 aikana.

Kaupunginhallitus saattaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi Vimpelin kunnanvaltuuston päätöksen 15.6.2020, jolla Alajärven sivistyslautakuntaan valittiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella Vimpelin kunnan toiseksi edustajaksi Veijo Jukkala ja hänen varaedustajakseen Mari Yliahtela jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi.

Khall Hyväksyttiin.

TALTEENOTETTUJEN PIENELÄINTEN HOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA KILPAILUTTAMINEN

Kaupunginhallitus 1.6.2020 § 86 Eläinsuojelulain 15 §:n mukaan kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä.

Kilpailutuksessa vuonna 2016 arvioitiin, että Alajärven kaupungin alueella olisi tarve 3–5 koiran ja 10–30 kissan talteenottoon ja säilytykseen vuodessa ja sopimuksen vuotuiseksi arvoksi 12.330 €. Alajärven kaupunki on vuonna 2019 maksanut pieneläinhoidosta Eläinhoitola Hepokatti Ky:lle yhteensä 28 484,78 euroa (alv 0 %). Vuonna 2019 on talteen otettu yhteensä 118 kissaa

Kaupunginhallitus päättää – irtisanoa Minna Peltoniemen ja Jussi Latvalan kanssa tehdyn ja 1.3.2017 voimaan tulleen sopimuksen talteen otettujen pieneläinten hoidon järjestämisestä päättymään 31.12.2020 ja – kilpailuttaa em. toiminnan myöhemmin päätettävin ehdoin syksyllä 2020.

Khall Hyväksyttiin.

Tarjouspyyntöasiakirjat on valmisteltu uuden sopimuksen kilpailuttamista varten.

LAINAN TAKAISINMAKSUN PIDENTÄMINEN

Järvi-Pohjanmaan ampumaratayhdistys ry on lähettänyt kaupunginhallitukselle anomuksen lainan takaisinmaksun pidentämisestä. Yhdistys suorittaa lainasta 28.000 euroa välittömästi ja esittää 2.000 euron loppuosalle maksuaikaa joulukuun 2020 loppuun.

Perusteluinaan yhdistys esittää Covid 19 -viruksen aiheuttaman ampuratayhdistyksen ja jäsenseurojen vuosikokouksien ja rahoituspäätösten siirtymisen syksylle. Jäsenseurojen jäsenmaksujen ja varojen keräys on siten viivästynyt merkittävästi ja vaikeuttanut ampumaratayhdistyksen toimintaa

Kaupunginhallitus päättää myöntää em. perusteilla Järvi-Pohjanmaan ampumaratayhdistys ry:lle lainan 2.000 euron loppuosalle maksuaikaa 15.12.2020 saakka. Lisäksi kaupunginhallitus vapauttaa yhdistyksen viivästyskorkojen maksusta viivästymisen johdosta.

Hyväksyttiin

MAANHANKINTA NS. YHDYSKÄYTÄVÄN ALUEELTA, MÄÄRÄALA RANTA-NIMISESTÄ TILASTA

Ranta-tilan osaomistaja ja Alajärven kaupungin teknisen toimen edustajat ovat neuvotelleet määräalan hankkimisesta kaupungille. Omistajat haluavat jättää palstan peltoalueen ja yhden metsäsaarekkeen toistaiseksi itselleen, joten kauppa käsittää palstan metsätalousmaan poisluettuna em. saarekkeen. Tällöin kaupan kohteen pinta-alaksi tulee noin 6,481 ha.

Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunki ostaa noin 6,481 hehtaarin suuruisen määräalan Ranta-nimisestä tilasta 73.836 euron kauppahinnalla kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Hyväksyttiin

YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUIDEN KÄYNNISTÄMINEN 2020

Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan ilmoittamaan yt-neuvotteluiden aloittamisesta henkilöstöjärjestöille 18.8.2020. Neuvottelut alkavat 24.8.2020 ja päättyvät aikaisintaan 28.9.2020.

Hyväksyttiin


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI