Evijärven Kerttuanjärvellä selvitetään säännöstelyn muutoksen mahdollisuutta

0
Evijärven vedenpinnan nostolla saataisiin kuntalaisten mielestä tasonkorotusta järven visrkistyskäytölle sekä kaloille talvisin enemmän happea (Arkistokuva)

Evijärvellä sijaitsevan Kerttuanjärven rannanomistajien mielipiteitä järven vedenkorkeudesta ja tilasta kartoitettiin kesän aikana. Kysely on osa Kerttuanjärven esiselvitystä, jonka rahoittajina toimivat Ähtävänjokirahasto ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Kerttuanjärvelle on perustettu suunnittelutoimikunta, joka koostuu ranta-asukkaista,
mökkiläisistä, Evijärven kunnan ja ELY-keskuksen edustajista. Toimikunta selvittää Kerttuanjärven mahdollista säännöstelyn muutosta, säännöstelypadon korvaamista pohjapadolla sekä kunnostustoimenpiteitä.

Kyselylomakkeita postitettiin kaikkiaan 114 kpl Kerttuanjärven rantakiinteistöjen omistajille ja vastauksia saatiin 70 kpl. Vastanneista runsaat 80 % haluaisi säilyttää vedenpinnan nykyisellä tasollaan ja vajaat 20 % vastanneista haluaisi laskea vedenpinnan tasoa noin 10 senttimetrillä.

Järveä ja sen lahtia halutaan kunnostaa mm. raivaamalla, niittämällä sekä ruoppaamalla. Lisäksi vastaajat toivoivat veden virtauksen parantamista järveen laskevien uomien suulla sekä Näätälahdessa ja Surma-ahonlahdessa.

Kerttuanjärveä säännöstellään vuonna 1973 annetulla vesiluvalla. Käytännössä järven yläpinta on pitkään ollut noin 10 cm luvan mukaista ylärajaa korkeammalla, mikä on parantanut järven virkistyskäyttömahdollisuuksia. Kyselyn tulosten pohjalta Kerttuanjärven suunnittelutoimikunta selvittää mahdollisen säännöstelyn muutoksen vaikutuksia.

 

PTV-viinimyymälä_250620

JÄTÄ KOMMENTTI