Järvi-Pohjanmaa | Rakennemuutoksen toteuttaminen aikuispsykososiaalisissa palveluissa vuonna 2013

0
Mielenterveys- ja päihdeongelmilla on suuri kansanterveydellinen merkitys. Vaikka mielenterveyshäiriöiden yleisyys ei ole muuttunut, on niihin liittyvä työkyvyttömyys lisääntynyt voimakkaasti. Alkoholin kulutuksen kasvaessa alkoholisairaudet ja –kuolemat sekä muut haitat ovat lisääntyneet. Valtakunnallisesti on todettu, että mielenterveys- ja päihdepalvelujärjestelmä on hajanainen ja palvelut toimivat usein erillisinä, vaikka ongelmien samanaikainen esiintyvyys on yleistynyt.

Kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman tavoitteena on vahvistaa asiakkaan asemaa, edistää mielenterveyttä ja päihteettömyyttä sekä ongelmien ehkäisyä perus- ja avohoitopalveluja painottaen. Perus- ja avopalvelujen kehittäminen sekä vahvistaminen on tärkeää inhimillisistä, hoidollisista ja taloudellisista syistä. Palvelujen tulee olla lähellä ihmisiä ja heidän arkeaan.

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaalla on oltava käytettävissään monimuotoisia avohoitoa tukevia palveluita, sillä monipuoliset avopalvelut tuottavat enemmän hyvinvointia ja avohoitoon panostaminen on yleensä vaikuttavampaa kuin laitoshoitoon panostaminen. Kuntoutus alkaa hoitoprosessin alkuvaiheessa akuuttivaiheen varhaiskuntoutuksella ja jatkuu tarvittaessa yksilöllisesti räätälöitynä psykososiaalisena ja ammatillisena kuntoutuksena.

Kuntavertailun perusteella Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella psykiatrisen laitoshoidon käyttö on korkea sairastavuuteen nähden, mikä nostaa kustannuksia etenkin Vimpelin osalta. Perusturvalautakunta hyväksyi aiemmin aikuispsykososiaalisten palveluiden toiminnalliseksi ja taloudelliseksi tavoitteiksi vuodelle 2013 rakennemuutoksen toteuttamisen avopalveluiden vahvistamiseksi mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä yhteistyön kehittämisen ja päällekkäisyyksien purkamisen erikoissairaanhoidon kanssa.

Vimpelin tehostettu asumispalveluyksikkö

Rakennemuutoksen toteuttamiseksi nimettiin työryhmä, jonka tehtävänä oli kartoittaa nykyinen palvelurakenne ja tehdä suunnitelma avopalveluiden tehostamisesta. Työryhmä päätyi suunnitelmaan, jossa Järviseudun sairaalan osasto lakkautettaisiin ennen tai jälkeen kesän 2013. Lakkauttamisen jälkeen työntekijät siirtyisivät perusturvan muihin tehtäviin tai uusiin avohoidon tehtäviin, sillä mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden avohoitoa vahvistettaisiin muutamalla työntekijällä ja olemassa olevan vakanssin tehtävänkuvia tarkennettaisiin nimikemuutoksen myötä.

Avohoidon kehittämisen myötä mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden hoito olisi asiakaslähtöisempää ja itsenäisyyttä tukevaa, sillä palveluja, ohjausta ja neuvontaa voitaisiin tarjota yhä enemmän asiakkaan kotiin. Järvi-Pohjanmaalla toteutettavan monimuotoisen avohoidon tärkeänä osana tulee olemaan Vimpelissä sijaitseva uusi psykiatrinen ympärivuorokautinen tehostettu asumispalveluyksikkö, josta Järvi-Pohjanmaan perusturva on sitoutunut ostamaan 16 ylläpitävän ja 6 aktiivisen kuntoutuksen lyhytaikaista paikkaa.

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI