Kimpilamminkankaan tuulivoimapuisto – ELY-keskuksen lausunto

0
AA-OULU_mini

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Soiniin ja Ähtäriin suunnitteilla olevan Kimpilamminkankaan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (Etelä-Pohjanmaa)

Energiequelle Oy suunnittelee 8,5 km Soinin kuntakeskuksesta etelään ja
noin 20 km Ähtärin kaupungin keskustasta koilliseen sijaitsevalle
Kimpilamminkankaalle enintään 29 voimalan tuulivoimahanketta.

Hankkeen voimaloiden kokonaisteho on enintään 290 MW yksittäisen voimalan
tehon ollessa enintään 10 MW. Suunnitteilla olevien voimaloiden
enimmäismitat ovat napakorkeus 200 m, lavan pituus 100 m ja kokonaiskorkeus
300 metriä. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan tarvittavat
huoltotiet, voimaloiden väliset maakaapelit ja mahdollisesti 1-2
sähköasemaa. Hankkeen sähkönsiirron osalta tarkastelussa on kaksi eri
linjausvaihtoehtoa.

vas. Heini Passoja, Atte Lohman, Aapo Luukkonen, Elina Venetjoki ja Reea Palonen Hautakylässä kuulemistilaisuudessa 20.1.2020.

Hankevastaava toimitti 23.12.2019 hankkeesta Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja 4.3.2020
ELY-keskus antoi ohjelmasta YVA-menettelyn mukaisen yhteysviranomaisen
lausunnon.

Arviointiohjelmasta jätettiin ELY-keskukselle yhteensä 32 lausuntoa,
mielipidettä ja asiantuntijakommenttia. Näiden perusteella ELY-keskus piti
arviointiohjelmaa riittävänä muutamin täydennyksin. Erityisesti hankkeesta
aiheutuvien melu- ja välkehaittojen arvioinnin todettiin olevan
haasteellista, koska teholtaan ja korkeudeltaan vastaavia voimaloita ei ole
vielä käytössä. Tehtävässä vaikutusten arvioinnissa edellytetäänkin
noudattamaan varovaisuusperiaatetta ja esittämään arviointiin liittyvät
epävarmuustekijät. Hankkeen vaikutusalueella sijaitsee päiväpetolintujen
reviirejä, joten uhanalaisiin päiväpetolintuihin ja erityisesti maakotkaan
kohdistuva arviointi tulee perustua riittävän luotettavaan ja kattavaan
aineistoon. Maisemaan kohdistuvien vaikutusten osalta tulee huomioida mm.
lähikyliin ja hankealueen halki kulkevaan Arpaisten ulkoilu- ja
vaellusreittiin kohdistuvat vaikutukset.

YVA-menettelyn seuraavassa vaiheessa hankevastaava laatii hankkeen
ympäristövaikutuksista arviointiselostuksen, josta ELY-keskus
YVA-yhteysviranomaisena antaa perustellun päätelmän uuden
kuulemiskierroksen jälkeen. Arviointiselostus ja perusteltu päätelmä
liitetään hanketta koskeviin mahdollisiin lupahakemuksiin.
Arviointiohjelma ja ELY-keskuksen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät
osoitteesta: https://ymparisto.fi/kimpikankaantuulivoimaYVA


 

PTV-viinimyymälä_250620

JÄTÄ KOMMENTTI