Lappajärven kunnanhallituksen päätöksiä

0

Lappajärven kunnanhallitus päätti kokouksessaan 29.3. muun muassa seuraavasti:

Järvi-Pohjanmaan perusturvan 2020 tilinpäätös

Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan Järvi-Pohjanmaan perusturvan 2020 tilinpäätöksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Hyväksyttiin

Lappajärven kunnan tilinpäätös 2020

Kuntalain (410/2015)) 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kun­nan­hal­li­tuk­sen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuo­den maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tar­kas­tet­ta­vak­si sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava valtuuston kä­si­tel­tä­väk­si kesäkuun loppuun mennessä.

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tu­los­las­kel­ma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion to­teu­tu­mis­ver­tai­lu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riit­tä­vät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta se­kä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava lii­te­tie­dois­sa. Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muo­dos­taa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä kon­ser­ni­ti­lin­pää­tös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan ti­lin­pää­tös.

Kunnan talousarviossa 2020 oli toimintatuotoiksi (ulk.) arvioitu 2.344.311 eu­roa ja budjettimuutoksen jälkeen 2.494.311 euroa. To­teu­tu­ma oli 2.393.127 euroa eli toimintatuotot toteutuivat 95,9 %:sesti. Toimintakuluiksi oli arvioitu -23.163.624 euroa ja bud­jet­ti­muu­tos­ten jäl­keen -23.542.341 euroa. Toteutuma oli -22.944.250 euroa eli toi­min­ta­ku­lut toteutuivat 97,5 %:sesti.

Ulkoiset toimintatuotot ja -kulut, vertailu muutosbujdettiin nähden:

– Yleishallinnon toimintatuotot alittuivat 19.950 euroa ja toimintakulut alittuivat 93.411 euroa,

– Sosiaali- ja terveystoimen toimintakulut ylittyivät 386.029 euroa

– Sivistystoimen toimintatuotot ylittyivät 59.206 euroa ja toimintakulut alittuivat 627.916 euroa.

– Muut palvelut toimintatuotot ylittyivät 21.371 euroa ja toimintakulut alittuivat 36.267 euroa

– Teknisen toimen toimintatuotot alittuivat 153.514 euroa ja toimintakulut alittuivat 50.813 euroa.

– Elinvoimapalvelujen toimintatuotot alittuivat 8.418 euroa ja toimintakulut alittuivat 167.001 euroa.

Verotuloiksi oli arvioitu 9.879.000 euroa ja toteutuma oli 9.475.919,84 eu­roa eli verotulot alittuivat 403.080,16 euroa. Tämä selittyy osittain sillä, että kiinteistöveroja siirtyi tilitettäväksi vuoden 2021 puolelle. Valtionosuuksiksi oli ar­vioi­tu 11.450.365 euroa ja toteutuma oli 12.232.008,00 euroa eli toteutuma oli 781.643 euroa parempi. Kunnille myönnettiin verotulojen maksun lykkäysmenettelyn kompsensaatiota (46.813 euroa) ja koronatukea peruspalvelujen valtionosuuksiin (721319 €). Vuosikatteeksi muodostui 1.154.343 euroa. Suun­ni­tel­man mukaiset poistot olivat 920.848 eu­roa.

Kunnan tilikauden ylijäämäksi muodostui varausten ja rahastojen muu­tos­ten jälkeen 260.282 euroa.

Investointimenot olivat -5.940.458 euroa, rahoitusosuudet investointeihin oli­vat 301.749 euroa. Investoinnit netto olivat -5.638.709 euroa.

Kunnan palveluksessa oli  95 henkilöä vuoden lopussa, joista 76 oli tois­tai­sek­si voimassa olevassa palvelussuhteessa. Määräaikaisia, työllistettyjä ja  si­jai­sia oli yhteensä 19. Tilinpäätös sisältää myös henkilöstökertomuksen.

Kunnanhallitus päättää:

  • hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen
  • jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi
  • tilinpäätös saatetaan tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen
    kunnanvaltuuston käsiteltäväksi
  • esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2020 tulos 233.495,54 eu­roa kä­si­tel­lään seuraavasti:
  • tuloutetaan poistoeroa lukion rakennuksesta 26.787,13 euroa
  • tilikauden 2020 näin muodostuva ylijäämä on 260.282,60 euroa, joka siirretään tilikauden yli-/alijäämätilille.

Kunnanhallitus oikeuttaa hallintojohtajan tekemään tilinpäätökseen teks­ti­tar­kis­tuk­sia sekä tilintarkastuksen aiheuttamia ja/tai tietosisältöä parantavia muu­tok­sia, jotka eivät  vaikuta tilikauden tulokseen.

Hyväksyttiin

Rakennusmestarin virka

Lappajärven kunnan rakennusmestari jäi pois kunnan palveluksesta 1.9.2020 lukien. Tämän jälkeen tehtävät lähes kokonaan siirtyivät tekniselle johtajalle, jolloin työmäärä kasvoi merkittävästi. Tällä hetkellä tilanne on hyvin haavoittuvainen, koska tehtävät keskittyvät yksittäisille henkilöille.

Kunta tilasi FCG Finnish Consulting Group Oy:ltä teknistä toimea koskevan selvityksen. Tämä selvitys on valmistunut ja siitä on raportoitu kunnanhallitukselle 22.3.2021.

Selvitykseen pohjautuen tekniselle toimialalle tulisi palkata henkilö, jonka tehtäviin kuuluisi suorittavan työn (n. 70-80 %) lisäksi työnjohtotehtäviä (20-30 %).

Lappajärven kunnassa on edelleen rakennusmestarin virka, joka on ollut toistaiseksi täyttämättä. Voimassa olevan hallintosäännön mukaan (6 luku 45 §) valtuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. Kunnanhallitus päättää virkanimikkeen muuttamisesta. Hallintosäännön 49 §:n mukaan kunnanhallitus päättää mm. rakennusmestarin valinnasta.

Tekniselle osastolle palkattavan henkilön tehtävien pääpaino tulisi olemaan infrarakentamisessa ja kunnossapidossa. Infrarakentaminen pitää sisällään vesi- ja viemärilaitoksen, kadut, puistot, liikunta-alueet, laiturit, uimarannat ym. Tehtäviin tulisi kuulumaan myös työnjohtoa sekä mahdollisesti pienimuotoista suunnittelua ja mittaustoimintaa.

Tehtävä edellyttää vähintään AMK-tasoista teknistä koulutusta, mikä pitää sisällään riittävästi opintoviikkoja sekä kunnallistekniikan että talonrakennuksen opintosuunnalta. Lisäksi edellytetään työnjohto- ja ATK-taitoja.

Kunnanhallitus päättää laittaa auki rakennusmestarin viran välittömästi.

Kunnanhallitus päätti, että valmistellaan yhdyskuntatekniikan viran perustamista. Kunnanjohtajalle annettiin valtuudet palkata tilapäistä apua tekniselle osastolle.

Avustushakemus Halkosaaren huvikeskuksen saneeraukseen ja peruskorjaukseen

Halkosaaren kaavatien rakentamiseen on varattu 320.000 euron määräraha vuodelle 2021. Uusi tie kulkee nykyisen huolto- ja saniteettitilana olevan rakennuksen kohdalta voimassa olevien kaavamerkintöjen mukaisesti. Vanha rakennus tulee purettavaksi kaavatien alta aiheuttaen paineen saneerata saniteetti- ja huoltotilat tanssilavan yhteyteen.

Lappajärven kunta on kartoittanut sopivia rahoituslähteitä Halkosaaren huvikeskuksen saneeraus- ja peruskorjaustöihin. Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut “Investointiavustukset kulttuuritilojen peruskorjaus- ja perustamishankkeisiin” -hankehaun.

Avustukset on tarkoitettu kuntien kulttuuritoimintalaissa tarkoitetun kulttuuritoimintaa varten tarvittavan tilan, teatteri- ja orkesterilaissa tarkoitetun teatterin ja orkesterin sekä valtakunnallisesti merkittävien taitelijatilojen perustamishankkeisiin.

Perustamishankkeella tarkoitetaan toiminnallisen kokonaisuuden muodostavaa tilojen rakentamista, hankintaa, peruskorjausta tai niitä vastaavaa toimenpidettä ja mainittuihin toimenpiteisiin liittyvää irtaimen omaisuuden hankintaa, jos toimenpiteen arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään valtioneuvoston asetuksella säädetyn euromäärän suuruiset. Myönnettävän avustuksen suuruus vaihtelee hankkeiden kustannuksista ja hakijoiden määrästä riippuen. Keskimäärin avustukset ovat olleet 25 % hyväksyttävistä toteutuneista kustannuksista.

Hakemusten arvioinnissa otetaan huomioon, miten hankkeen toteuttaminen edistää saatavuutta ja saavutettavuutta alueellaan sekä millä muulla tavalla hankkeen toteuttaminen on kulttuuripoliittisesti merkityksellistä. Hakemusten arvioinnissa otetaan huomioon myös hankeen kiireellisyys suhteessa muihin hakijoihin sekä avustusten toimialakohtainen ja maantieteellinen jakauma.

Talousarvion investointiosassa on varattu Halkosaaren huvikeskukseen 200.000 euroa vuodelle 2022.

Kunnanhallitus päättää, että Opetus- ja kulttuuriministeriölle valmistellaan hakemus Halkosaaren tanssilavan saneeraus- ja peruskorjaukseen.

Hyväksyttiin


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI