Lappajärven kunnanhallituksen päätöksiä

0
Oma artikkelimainoskamppis kevät2021

Lappajärven kunnanhallituksen päätöksiä 3.5.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin on tulossa muutoksia 1.8.2021 alkaen.

Näistä muutoksista on kuntia tiedotettu Suomen Kuntaliiton yleiskirjeellä 5/2021. Varhaiskasvatuksen asiakasmakulakia muutetaan 1.8.2021 siten, että asiakasmaksuja alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia (nykyinen 50 prosentin sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 prosenttia). Alin perittävä maksu on 27 euroa. Enimmäismaksu nuorimman lapsen osalta on 288 euroa.

Kunnanhallitus merkitsee Kauhavan kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnan 13.4.2021 tekemän päätöksen tiedokseen.

Hyväksyttiin.

Kulttuuriyhdistys Karikko ry:n anomus tilapäisestä rahoituksesta hankkeelle Taide- ja Kulttuurikeskus Onnintupa. Kulttuuriyhdistys Karikko ry anoo Lappajärven kunnalta 15.000 euroa

Kulttuuriyhdistys Karikko ry on aloittanut hankkeen Taide-ja kulttuurikeskus Onnintupa Lappajärvellä. Hanke on saanut Leader-rahoitusta Aisaparilta.

Kunnanhallitus päättää myöntää Kulttuuriyhdistys Karikko ry:lle 15.000 euron väliaikaisen rahoituksen siihen saakka, kunnes yhdistys saa ELY-keskukselta loppumaksatuspäätöksen ja hyväksyy sopimuksen väliaikaisesta rahoituksesta.

Hyväksyttiin.

Yritystoiminnan kehittäminen muuttuneessa toimintaympäristössä – hanke

Kunnanhallitus päättä osallistua Yritystoiminnan kehittäminen muuttuneessa toimintaympäristössä -hankkeeseen 1.875,00 euron rahoitusosuudella, mikäli myös muut kunnat lähtevät hankkeeseen mukaan.

Hyväksyttiin.

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n osakkeiden osto

Kunnanhallitus päättää ostaa Alajärven kaupungilta 6 kpl (5.026,02 €), Soinin kunnalta 11 kpl (9.214,37 €) ja Vimpelin kunnalta 12 kpl (10.052,04 €) Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n osakkeita hintaan 837,67 euroa/kpl. Yhteensä kauppahinta on 24.292,43 euroa.

Kaupan toteutumisen ehtona on, että toisaalta Soinin kunta, Vimpelin kunta ja Alajärven kaupunki myyjinä tekevät omissa toimielimissään vastaavat päätökset Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n osakkeiden kaupoista samoilla hinnoilla ja ehdoilla.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen lisäyksineen.

Nykälänniemen masterplan/määrärahamuutos

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että talousarvion 2021 investointiosaan lisätään 34.000 euron määräraha Nykälänniemen mastenplanin loppuun saattamiseksi. Määräraha katetaan joka muista investointikohteista mahdollisesti säästyvillä määrärahoilla tai lainalla.

Hyväksyttiin.

Varhaiskasvatus

Siirryttäessä Alajärven kaupungin kanssa yhteistyöhön palveluntuottajana olisi Alajärven kaupunki. Toiminnan hallinnosta vastaisi Alajärven kaupunki ja Alajärven sivistyslautakunta. Palvelun tilaajana toimisi Lappajärven kunta ja Lappajärven kunnanvaltuusto määrittelee talousarviopäätöksellään/muutoksellaan halutut palvelut ja palvelutasonPäätettiin jatkaa varhaiskasvatuksen selvitystyötä Alajärven kaupungin kanssa. Alajärven kaupungilta on tiedusteltu, onko Lappajärven kunta halukas jatkamaan neuvotteluja varhaiskasvatuksen siirtämisestä Alajärven kaupungin tuottamaksi. Taloustyöryhmä on asiaa käsitellyt 25.3.2021 ja omana näkemyksenään ilmoittanut, että selvitystyötä jatkettaisiin. Mikäli päädyttäisiin neuvotteluissa siihen, että varhaiskasvatuspalvelut siirtyisivät Alajärven kaupungin tuottamiksi, voisi siirto tapahtua aikaisintaan syksyllä

Kunnanhallitus päättää, että jatketaan neuvotteluja varhaiskasvatuksesta Alajärven kaupungin kanssa.

Hyväksyttiin.

Avustusanomus tien sorastukseen Herneslahdella

Tilan yhteisen maa-alueen hallitus on lähettänyt Lappajärven kunnanhallitukselle kirjelmän, jossa se pyytää kunnalta yhteisen maa-alueen tien sorastukseen avustusta 2.000,00 euroa. Herneslahdella sijaitsevan Yhteisen maa-alueen osakkaat rakensivat talvella rantaan laiturin. Rantaan menevä tie olisi tarkoitus sorastaa ja kunnostaa autolla ajettavaan kuntoon. Keskusteluissa on ollut esillä, että mikäli kunta myöntää tien sorastukseen 2.000,00 euron avustuksen, voidaan Jamin rakentama saunalautta sijoittaa laituriin.

Kunnanhallitus päättää myöntää 2.000,00 euron avustuksen yhteisen maa-alueen tien sorastukseen edellyttäen, että laituria voidaan käyttää saunalautan tukikohtana veloituksetta toistaiseksi.

Maria Viita-aho-Tohni esitti, että asia siirretään. Maarit Ahola kannatti Viita-aho-Tohnin esitystä. Puheenjohtaja kysyi, sopiiko tehty esitys kaikille ja kaikki hyväksyivät tehdyn esityksen.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyä. Selvitetään ensin Nykälänniemen pohjoispäässä olevan kunnan omistaman laituripaikan soveltuminen saunalautan paikaksi.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Jari Hernesniemi ja Aku-Matti Juttuniemi poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Digitalisaatio-hanke

Valtion talousarviossa on määräraha. Valtionavustuskuntien kannustinjärjestelmiin, siirtomääräraha 3 v.), jolta voidaan myöntää avustusta kunnille ja kuntayhtymille digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin.Vuonna 2021 momentilla on määrärahaa 10 miljoonaa euroa.  Valtionavustusta voidaan myöntää kuntien digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin, jotka ovat kuntien toimintatapoja tai palveluprosesseja uudistavia sekä niiden laatua ja vaikuttavuutta parantavia. Avustuksista päättää valtiovarainministeriö. Tavoitteena on tukea kuntien digitalisaatiota, joka tukee kuntien toimintatapojen uudistamista, asiakaslähtöisyyttä ja, jonka avulla on mahdollista saavuttaa kustannussäästöjä. Tavoitteena on myös edistää digitalisaatioon liittyvien valtakunnallisten strategisten tavoitteiden toteuttamista kuntalähtöisesti sekä kannustaa kuntia yhteistyöhön. Avustuksen kohteina vuonna 2021 on kaksi teemaa:

  1. a) kuntien toiminnan ja palveluiden digitalisaation kehittäminen rakennetun ympäristön toimialalla.
  2. b) digitaalisen turvallisuuden edistäminen kuntien toiminnan ja johtamisen jatkuvuuden varmistamiseksi.

Kunnanhallitus päättää, ettei hankkeeseen lähdetä mukaan kunnan resurssipulan vuoksi.

Hyväksyttiin.

Nykälänniemen suunnitelmat

Kunnanjohtaja esitteli Studio Puisto Arkkitehdit Oy:n laatimia Nykälänniemen ideasuunnitelmia. Suunnitelmat sisältävät vaihtoehtoja Nykälänniemen kehityskohteista, kärkikohdesuunnitelmia ja Kyrönniemen reitistön suunnitelmia. Ideasuunnitelmat tullaan esittelemään niin kuntalaisille kuin myös investoreille.

Kunnanhallituksen kokoukseen oli kutsuttu asiantuntijana Maria Ahvenniemi JPYP:stä.

Kunnanhallitus päätti, että kunnanjohtaja sopii Studio Puisto Arkkitehdit Oy:n kanssa ajankohdan suunnitelmien esittelemisestä kuntalaisille ja investoreille.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI