Meteorin iskemä Lappajärven kallioperä sisältää suuria määriä pohjavettä

0
Puhdas pohjavesi (Arkisto)

ELY:n suorittama pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus muun muassa Lappajärvellä on valmistunut.

Lappajärvellä on 9 pohjavesialuetta, jotka kaikki on luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeiksi eli 1-luokan pohjavesialueiksi. Luokituksesta poistettiin kolme pohjavesialuetta, ja Västäränkin pohjavesialue pieneni hieman. Lappajärven pohjavesialueista suurin osa on maaperän pintaosan muodostumia, kuten harjuja ja moreenimuodostumia. Lappajärven erikoisuus ovat meteoriitti-iskemän seurauksena syntyneisiin syviin kallioperän murrosvyöhykkeisiin tehdyt porakaivot, joista saadaan käyttöön suuria määriä pohjavettä.

Uuden lainsäädännön myötä kaikkia pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta. Samalla tarkastellaan pohjavesialueilla esiintyviä pohjavesistä riippuvaisia ekosysteemejä.

Lain mukaan ELY-keskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti:

1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin.
2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee lisäksi E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.
Pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan parhaan saatavilla olevan hydrogeologisen tiedon perusteella. Siten ELY-keskus voi myöhemminkin muuttaa pohjavesialueiden rajauksia ja luokituksia uuteen hydrogeologiseen tietoon perustuen. Mahdollisista myöhemmistä rajaus- ja luokitusmuutoksista tiedotetaan erikseen ja niistä järjestetään kuuleminen.

 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI