Metsäpeuran pyyntiä halutaan rauhoittaa – kaatolupia alueelle puolet vähemmän kuin edellisvuonna

0
Kotimaisia hirvieläimiä (Kuva: Ilkka Koskela)
Metsäpeurat pyyntiä rajoitetaan ja keskitetään ( Kuva: Ilkka Koskela )
Suomen riistakeskus on myöntänyt tulevan syksyn hirvieläinten metsästyskaudelle Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueille yhteensä 3562 hirven pyyntilupaa, 362 valkohäntäpeuran pyyntilupaa sekä 15 metsäpeuran pyyntilupaa. Keski-Suomen hirvikantaa on suunnitelmallisesti pienennetty hirvien aiheuttamien haittojen vähentämiseksi.

Hirven ja valkohäntäpeuran osalta lupamäärät ovat samansuuruiset kuin viimevuonna, sen sijaan metsäpeuran osalta pyyntilupia myönnettiin puolet vähemmän kuin edellisvuonna. Hirven osalta pyyntilupia on myönnetty yli laskennallisen tarpeen, jotta paikallisesti hirvitilanteeseen pystytään joustavasti reagoimaan.

Pohjanmaan alueella hirvikanta on pysynyt viime vuodet melko vakaana ja hirvikannan tiheyden arvioitiin viime kauden metsästyksen jälkeen olevan noin 3 kpl tuhatta metsästyshehtaaria kohti. Pohjanmaalla on kuitenkin suuria alueellisia eroja hirvikannan suuruudessa, jota on tulevana syksynä tavoitteena tasapainottaa. Koko Pohjanmaan aluetta tarkastellen hirvitiheys vastaan hyvin alueellisesti tavoitteeksi asetettua hirvikantatavoitetta. Tulevan syksyn metsästyksen tavoitteena onkin säilyttää hirvikanta nykyisellä tasollaan, mutta tasapainottaa alueiden välisiä eroja.

Syksyn hirvisaaliin arvioidaan Pohjanmaalla nousevan ensi kaudella lähelle 3500 hirveen, kun yhdellä pyyntiluvalla saa ampua joko aikuisen hirven tai kaksi vasaa. Pyyntilupien käyttöaste ja saaliin rakenne vaikuttavat lopulliseen saalismäärään. Pyyntiluvansaajat tekevät lopulta päätökset lupien käyttämisestä ja metsästyksen kohdentamisesta syksyllä metsästyksen yhteydessä havaitun hirvitilanteen mukaan.

Hirvien aiheuttamat vahingot tieliikenteessä olivat vuoden 2012 aikana keskimääräistä pienemmät. Viime vuoden aikana poliisin tietoon on tullut 172 hirvi- ja 164 peurakolaria Pohjanmaan maanteillä. Hirvien aiheuttamia kuolonkolareita ei Pohjanmaan alueella ole sattunut viimevuoden aikana. Hirvien aiheuttamien metsävahinkojen määrä oli kaikkien aikojen pienin. Vahinkoja korvattiin yhteensä vajaalla 25 000 eurolla.

Metsäpeuran pyyntilupamäärät puoleen

Suomen riistakeskus on myöntänyt Pohjanmaan alueelle yhteensä 15 metsäpeuran pyyntilupaa. Pyyntilupamäärää vähennettiin puoleen viimevuotisesta, koska metsäpeurojen lentolaskennan perusteella on viitteitä siitä, että kannan vasatuotto on pienentynyt. Viimekevään lentolaskennassa havaittiin Suomenselän alueella yhteensä 1065 metsäpeuraa. Tämän suuruisena kanta on pysytellyt koko 2000-luvun. Nyt lentolaskennassa havaittiin kuitenkin vasoja 15 % kokonaismäärästä, kun aiemmissa lentolaskennoissa vasaosuus on ollut yli 20 %.

Nyt myönnetyt metsäpeuran pyyntiluvat on kohdennettu alueille, joilla metsäpeurakanta on vankin. Pyyntiluvat käytetään tarkasti kannan rakennetta mukaillen, tavoitteena metsäpeuravahinkojen torjuminen.

Hirvieläinten pyyntiluvat vähenivät viimevuodesta Keski-Suomessa

Keski-Suomen hirvikannan pienentyessä viime vuosien metsästyksen seurauksena väheni myös myönnettyjen hirvilupien määrä verrattuna viime vuoteen. Myös anottujen ja myönnettyjen valkohäntäpeurojen pyyntilupien määrä on selvästi edellistä vuotta pienempi. Syynä tähän on suurpetojen aiheuttama valkohäntäpeurakannan pieneneminen.

Hirvieläinten metsästys alkaa syyskuun viimeisenä lauantaina. Saaliin arvolla mitattuna hirvieläimet ovat maamme tärkeimpiä riistaeläimiä. Hirvieläinten metsästyksellä ennaltaehkäistään myös niiden aiheuttamia vahinkoja.

Viime vuosina Keski-Suomen hirvikantaa on suunnitelmallisesti pienennetty hirvien aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. Viime syksynä metsästyksen jälkeen Keski-Suomen metsiin arvioitiin jääneen noin 5000 hirveä, joka tiheytenä on 3,2 hirveä/1000ha. Tämän vuoden hirvenmetsästykseen myönnettiin 2675 pyyntilupaa. Kullakin pyyntiluvalla voidaan ampua yksi aikuinen hirvi tai kaksi vasaa. Mikäli pyyntilupia käytetään edellisen vuosien tapaan, arvioidaan syksyn jahdissa kaatuvan noin 3200 hirveä, joka edelleen pienentäisi Keski-Suomen hirvikantaa. Luvansaajat tekevät lopulliset päätökset pyyntilupien käytöstä syksyllä metsästyksen yhteydessä havaitun hirvitilanteen mukaan. Tavoitteena on tasainen ja tuottava hirvikanta, jonka aiheuttamat haitat ovat hyväksyttävällä tasolla. Maakunnallisena tavoitetiheytenä on 3,0 hirveä/1000ha.

Valkohäntäpeura on levittäytynyt lähes koko Keski-Suomeen ja sen kannan arvioidaan olevan noin 1200 yksilöä. Metsästys on erittäin maltillista ja syksyn jahtia varten myönnettiin 259 pyyntilupaa, joka on 40 pyyntilupaa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Joillakin alueilla ilves on verottanut valkohäntäpeurakantaa siinä määrin, että pyyntilupia ei joko anottu tai myönnetty lainkaan.

Suoritettujen laskentojen mukaan Suomenselän metsäpeurakannan kasvu on viime vuosien aikana pysähtynyt noin 1200 yksilöön. Hoitosuunnitelman tavoitteena on noin 1700 metsäpeuran talvehtiva kanta. Syksyn 2013 metsästykseen Keski-Suomeen myönnettiin ainoastaan 3 pyyntilupaa. Kaikki myönnetyt pyyntiluvat kohdistuivat Karstulan-Kyyjärven riistanhoitoyhdistyksen pohjoisosaan, jossa asustelee pääosa Keski-Suomen metsäpeurakannasta.

Hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästys alkaa tulevana syksynä 28.9.2013 ja päättyy hirven osalta 31.12.2013. Valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästys jatkuu 31.1.2014 saakka.
PTV-viinimyymälä_250620

JÄTÄ KOMMENTTI