Perhon pohjavesialueiden luokitus on valmistunut

0
Puhdas pohjavesi (Arkisto)
AA-OULU_mini

Perhon pohjavesialueet sijaitsevat sora- ja hiekkaharjuilla. Perhon pohjavesialueilla on viisi pohjavedenottamoa, joista otetaan pohjavettä yhteensä noin 2200 m3/vrk Perhon ja Vimpelin kuntien sekä yhden vesiyhtymän tarpeisiin.

Perhon kunnan alueella olevista viidestä pohjavesialueesta neljä on tärkeitä (luokka 1) ja yksi on vedenhankintaan soveltuva (luokka 2). Rajaustarkistuksia tehtiin kolmelle pohjavesialueelle. Pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutokset astuivat voimaan 30.9.2019.

Pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan parhaan saatavilla olevan hydrogeologisen tiedon perusteella. Siten ELY-keskus voi myöhemminkin tarkistaa pohjavesialueiden rajauksia ja luokituksia uuteen hydrogeologiseen tietoon perustuen.

Lakia vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä uudistettiin vuonna 2015. Uuden lainsäädännön myötä kaikkia pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta. Samalla tarkastellaan pohjavesialueilla esiintyviä pohjavesistä riippuvaisia ekosysteemejä. Lain mukaan ELY-keskus luokittelee pohjavesialueet seuraavasti:

  • 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin
  • 2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön
  • E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.
PERHON POHJAVESIALUEET (Yleiskartta)

 


 

PTV-viinimyymälä_250620

JÄTÄ KOMMENTTI