Siltayhteys Pekkolasta koulukeskuksen rantaan Kaupinniemeen?- Alajärven kaupungin keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavaluonnos 2035 valmis

0
Alajärven kaupungin Keskus-ja Kauppakadulle kaivataan entisaikojen vilskettä ja vilinää - vetovoimaa tavalla tai toisella. Kuva Rokulipäiviltä 2013 (jpnews.fi/JK)

Alajärven kaupungin tekninen toimi tiedottaa, että Alajärven kaupungissa on menossa yleiskaavoitus, jossa osayleiskaavalla ohjataan kaupungin tulevaisuuden kehityksen periaatteita vuoteen 2035 asti. Yleiskaava on kaupunkikeskuksen yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Sen tehtävänä on yhteiskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittamisen yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaava ohjaa erityisesti alueiden tarkempaa suunnittelua ja asemakaavojen laatimista.

Kaavakonsulttina hankkeessa toimii Ramboll Finland Oy.
Kaavoitusta ohjaavat lainsäädäntö, erityisesti maankäyttö- ja rakennuslaki sekä muut lait ja asetukset ja viranomaisohjeistukset.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon seuraavat asiat:
– yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys
– olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö, asumisen tarpeet ja palveluiden
saatavuus
– mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla
– mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen
elinympäristöön sekä ympäristöhaittojen vähentäminen
– rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen, virkistykseen
soveltuvien alueiden riittävyys sekä kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset.

Osayleiskaava on edennyt luonnosvaiheeseen.

Alueelta on laadittu kaavaluonnoskartta merkintöineen ja määräyksineen, siihen liittyvä selostus sekä päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Yleiskaavaluonnoksessa on huomioitu muun muassa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava sekä vuonna 2012 laadittu Alajärven keskustan rakennemalli. Kaavaa varten on laadittu rantarakentamisen mitoitusselvitys, maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys, muinaismuistoselvitys, luontoselvitys, kaupallinen selvitys, liikenne- ja meluselvitys sekä hulevesiselvitys. Suunnittelussa on hyödynnetty myös muita yleiskaava-aluetta koskevia selvityksiä, päätöksiä, suunnitelmia ja lausuntoja.

Alajärven rantavyöhykkeellä kaavaa laaditaan siten, että sen perusteella voidaan myöntää
rakennusluvat asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen ulkopuolisille rantarakennuspaikoille.
Tämä on tarpeen, koska rantavyöhykkeelle rakentaminen ei nykyisen lainsäädännön (MRL
72 §) mukaan ole mahdollista ilman oikeusvaikutteista kaavaa ja osa Alajärven ranta-alueista on vielä kaavoittamatta. Tähän saakka rakentamista on näillä alueilla ohjattu yksittäistapauksina käsiteltävillä poikkeamisluvilla. Poikkeamislupia ei voida lain mukaan myöntää, jos niistä aiheutuu haittaa maanomistajien tasapuoliselle kohtelulle tai kaavoitukselle.

Karttapiiroksen Pirkkalanlahti odottaa vaadittavaa ruoppaustaan ja maisemointiaan. Alueen elinvoimaisuudelle tärkeää siltaa ehdotetaan kartan alaosan lahden kapealle kohdalle. Myös museomatka taiteen tyyssijoille Nelimarkan markille lyhenisi kaupunkikeskuksessa sopivan kävelymatkan päähän.

Kaavaluonnoksessa on esitetty muun muassa uutta valtatieliittymää (vt 16) teollisuusalueelle sekä kevyen liikenteen siltayhteyttä Pekkolanniemestä koulukeskuksen rantaan Kaupinniemeen

Lisäksi on esitetty
vaihtoehtoisia uusia asuinrakentamisalueita ja teollisuuden laajennusalueita. Yleiskaavaa varten tehdyssä asukaskyselyssä laajasti toivottu järven kiertävä pyöräilyreitti on esitetty kaavaluonnoksessa. Lisäksi kaavaluonnoksen merkinnöillä ja määräyksillä pyritään tukemaan monipuolisten kaupallisten toimintojen säilymistä keskustassa, mikä oli myös asukaskyselyssä enemmistön toiveena.

Tekninen lautakunta on 4.2.2021 päättänyt laittaa kaavaluonnosmateriaalin
selvitysaineistoineen nähtäville. Nähtävilläolo toteutetaan 3.3.–6.4.2021, jolloin osallisilla,
kuntalaisilla ja maanomistajilla on mahdollisuus antaa mielipiteitä kaavaluonnoksesta.
Nähtäville laittamisesta ilmoitetaan erikseen virallisella kuulutuksella kaupungin kotisivuilla. Nähtävilläolon aikana kaavaluonnosaineistoihin voi tutustua Alajärven kaupunginkirjastossa
(Kirkkotie 7) sekä kaupungin internetsivuilla (www.alajarvi.fi/kaavoitus/alajarven-kaupunginvireilla-olevat-kaavat).

Kaavaa koskeva yleisötilaisuus toteutetaan etänä maanantaina 22.3. klo 17–19.
Etäyleisötilaisuuteen osallistuminen tapahtuu Alajärven kaupungin etusivun Alajärven
keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavan yleisötilaisuus -linkin kautta (www.alajarvi.fi).
Lisäksi järjestetään ajanvarauksella erillinen keskustelutilaisuus sitä tarvitseville
24.–25.3.2021. Ohjeet ajanvaraukselle ja mielipiteen esittämiselle esitetään 3.3. julki
tulevassa kuulutuksessa.

Lähde: Alajärven tekninen toimi


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI