Soinin kunnan teknisen lautakunnan päätöksiä

0
Soinin kunnantalo
AA-KANNUS_mini

Soinin kunnan tekninen lautakunta teki seuraavia päätöksiä kokouksessaan 29.11.

Poikkeuslupahakemus

Anotaan lupaa poiketa MRL 171 § 1 momentissa tarkoitetusta rajoituksesta rakentaa vastoin rantayleiskaavaa. Lupaa haetaan ympärivuotuiseen loma-asumiseen tarkoitetun vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutosta vakituista asumista palvelevaksi asuinrakennukseksi.

Rakennuspaikka sijaitsee Soinin kunnan Hankajärven rannalla. Kiinteistöllä on oma vesikaivo ja alueella ei ole kunnallista vesijohtoa. Jätevesijärjestelmä on kiinteistökohtainen: wc-vedet johdetaan umpisäiliöön ja harmaat vedet johdetaan suodatinkenttään.

Rajanaapureita on hakijan toimesta kuultu, eikä heillä ole huomauttamista hankkeen johdosta.

Rakennustarkastaja esittää, että hakijoille voidaan myöntää lupa poiketa rajoituksesta rakentaa vastoin rantayleiskaavaa. Lupa myönnetään vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutokselle vakituista asumista palvelevaksi asuinrakennukseksi.

Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta. Käyttötarkoituksen muutokselle on erikseen haettava rakennuslupa. Vahvistettujen maksujen mukaan poikkeamisluvasta perittävä maksu on 600 € sekä käsittelykulut 15 €.

Perustelut: Rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Valmistelija: Rakennustarkastaja/ympäristönsuojelusihteeri Sami Sironen, 040 809 9330, sami.sironen@soini.fi

Tekninen johtaja

Rakennustarkastajan esityksen mukaisesti tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle poikkeamisluvan myöntämistä. Lupa myönnetään vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutokselle vakituista asumista palvelevaksi asuinrakennukseksi.

Tekninen lautakunta

Hyväksyttiin tarkennuksella, että kyseessä on rantayleiskaavasta poikkeaminen. Käyttötarkoituksen muutokselle tulee hakea erikseen rakennuslupa.

TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

Soinin kunnan tekninen lautakunta antoi selvityksen eduskunnan oikeusasiamiehelle liittyen erääseen maa-aines- ja ympäristölupaan kokouksessa 27.9.2018. Eduskunnan oikeusasiamies on toimittanut ratkaisun tiedoksi 31.10.2018 päivätyllä sähköpostilla, joka on oheismateriaalina (arkistokohta 11.01.00) .

Merkitään tiedoksi.

Hyväksyttiin.

Lisäksi merkittiin tiedoksi Mirja Ojalan irtisanoutuminen siivoustyön esimiestehtävistä. Esimiestehtäviä jatkaa 3.12.2018 alkaen Anita Mäki.

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Maija-Liisa Keisala toi esille, että murskeet tulee hankkia annettujen tarjousten mukaisesti.

Tekninen toimi on pyytänyt yksikköhintatarjouksia vuosille 2017 – 2018, jonka perusteella hankinnat on tehty tarvittavan materiaalin ja suunnitelmien mukaisesti. Tarjoukset saatiin kahdelta urakoitsijalta ja ne jakaantuivat materiaalikoon mukaan. Tarjouksia maa-aineksista tullaan pyytämään jatkossakin.

Merkittiin tiedoksi.

PERUSTURVAN LAITOSHUOLTAJIEN SIIRTO KUUSIOLINNA TERVEYS OY:N PALVELUKSEEN

Tekn.ltk 29.11.2018 Soinin kunnan ja Kuusiolinna Terveys Oy:n kesken on neuvoteltu perusturvan kiinteistöjen laitoshuoltajien siirrosta Kuusiolinna Terveys Oy:n palvelukseen. Kotivaarassa laitoshuoltajien määrä on ollut 1,6 ja terveysasemalla n. 1,3 henkilötyövuotta. Kotivaaran mitoitusta on jo pitkään esitetty nostettavaksi kahteen henkilötyövuoteen. Kunnan ja Kuusiolinna Terveys Oy:n kesken on päädytty seuraavaan neuvottelutulokseen:

-3 laitoshuoltajaa siirtyy 1.1.2019 lukien Kuusiolinna Terveys Oy:n palvelukseen liikkeenluovutuksella ns. vanhoina työntekijöinä. Kyseisten työntekijöiden kanssa on käyty asiasta yt-lain mukaiset luovuttajatahon neuvottelut 26.11.2018 ja tilaisuudesta on laadittu pöytäkirja.

-Kevalta varmistetaan, onko em. henkilöillä ns. lisäeläkeoikeus. Mikäli henkilöllä on lisäeläkeoikeus, hän jää edelleen Soinin kunnan palvelukseen, mutta saa työloman toisen tehtävän hoitamista varten. Asia varmistuu kunnanhallituksen kokoukseen mennessä.

-kun pääosa henkilöstöstä siirtyi Kuusiolinna Terveys Oy:n palvelukseen 1.1.2017, hyväksyttiin liitteen 3 (arkistokohta 01.01.01) mukainen henkilöstön siirtosopimus (ei-julkiseen tietoverkkoon). Näiden laitoshuoltajien siirrossa noudatetaan samoja periaatteita.

-siirtohinta on 136.000 e ja molemmin puolin on todettu, että esim. Kotivaarassa on lisäresurssin tarvetta. Kokoukseen mennessä selviää, ohjataanko maksuosuus Kuus-Soten kautta vai suoraan Kuusiolinnaan. Hinta tarkentuu vuosittain palvelusopimuksessa muista kustannuksista sovitulla tavalla.

Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle kolmen perusturvan laitoshuoltajan siirron Kuusiolinna Terveys Oy:n palvelukseen 1.1.2019 lukien em. periaatteiden mukaisesti. Mikäli jollakin siirtyvällä henkilöllä on ns. lisäeläkeoikeus, hän jää Soinin kunnan palvelukseen ja saa työloman toisen tehtävän hoitamista varten. Maksu hoidetaan Kuus-soten maksuosuuden kautta.

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta totesi, että esitystä täydennettiin niin, että laitoshuoltajista Seija Niemi jää Soinin kunnan palvelukseen ja hänelle myönnetään työloma toisen tehtävän hoitamista varten. Täten turvataan ao. henkilön ns, lisäeläkeoikeus. Muutoin esitys hyväksyttiin.

KESKUSKEITTIÖN MITOITUS JA HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT

Soinin kunta on tilannut keittiömitoituksen Clean Basic Oy:ltä. Mitoitus on valmistunut 20.11.2018. Sen perusteella Soinin keskuskeittiössä on riittävä henkilömäärä. Mitoituksen yhteenveto on liitteenä 5 (arkistokohta 01.00.02). Suurtalouskokki siirtyy eläkkeelle 1.1.2019 alkaen. Hän on tehnyt 50 % työaikaa. Toisen 50 % on tehnyt ravitsemistyöntekijä, sillä tarve on 100 % työntekijälle.

Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi keittiömitoituksen. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että ravitsemistyöntekijän osa-aikainen työ vakinaistetaan 100 % työajalla.

Tekninen lautakunta

Hyväksyttiin.

KAAVATEIDEN NIMIMUUTOKSET TEOLLISUUSALUEELLA

Teollisuustien asemakaavan tultua hyväksytyksi on tullut tarve tarkistaa teiden nimiä ja osoitteita ko. alueella karttaliitteen 6 (arkistokohta 10.03.01) mukaisesti.

Uudessa kaavassa Teollisuustie lähtee Multiantieltä jatkuen suoraan. Tältä tieltä erkanee vasemmalle Lintuharjuntie, josta edelleen vasemmalle Raimonkuja. Lisäksi asemakaavan eteläosaan on tullut uutena kaavatienä Sahatie. Muutoksen myötä osoitteisto tullaan uusimaan alueella.

Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta hyväksyy tiennimimuutokset teollisuusalueella ja antaa rakennusvalvonnan tehtäväksi tarkistaa uudet osoitteet kiinteistöille. Osoitemuutoksesta informoidaan asianosaisia sekä muutostiedot välitetään myös maanmittauslaitokselle, pelastuslaitokselle ja väestörekisterikeskukselle.

Hyväksyttiin.

PTV-viinimyymälä_250620

JÄTÄ KOMMENTTI