Soinin kunnanhallituksen päätökset eilen

0
Soinin kunnantalo

Soinin kunnanhallituksen 9.6.2020 päätökset

Soinin Vuokratalot Oy:n kiinteistöihin liittyvistä asioista.

Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen toimenpiteet, joita Soinin Vuokratalot Oy on suunnitellut talouden tervehdyttämiseksi. Sivukylän kohteet laitetaan ensi vaiheessa myyntiin. Myynnin yhteydessä on mahdollisuus saada lainan maksuun avustusta 60 % ja mahdollisen purun yhteydessä 70-90 % lainasta ja purkukustannuksista. Kohteiden aravarajoitukset pitää purkaa ja kunnanhallitus päätti puoltaa Soinin Vuokratalot Oy:n hakemusta aravarajoitusten purusta.

Vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilinpäätöksen tarkennus.

Kunnanhallitus esittää v. 2019 tilinpäätöksen valtuustolle. Kunnassa tulee laatia kaikkia hallintokuntia koskeva riskien kartoitus.Tilintarkastuskertomus merkittiin tiedoksi ja esitetään valtuustolle tili- ja vastuuvapauden käsittelemiseksi.

Kotitalousluokan peruskorjaus 2020, määräraha.

Valtuustolle esitetään 50.000 e lisää määrärahaa kotitalousluokan peruskorjaukseen. Tilassa on tarpeen tehdä laajempi kunnostus ja rakennuksen salaojitusta ja sadevesijärjestelmää parannetaan.

Kaavoituskatsaus 2020

Hallitus esittää kaavoituskatsauksen valtuustolle. Katsauksessa on huomioitu maakuntakaavoitus sekä yleiskaavojen, asemakaavan ja ranta-asemakaavojen tilanne.

Lauttosen rivitaloasunnon vuokran määräytyminen.

Kunta on hankkinut Lauttoselle valmistuvasta rivitalosta yhden 53 m2:n suuruisen huoneiston. Neliövuokraksi vahvistettiin 11,50 e/m2. Lisäksi tulee maksettavaksi vesi- ja sähkömaksut ja maksu autokatoksesta

Teollisuustonteista.

Vuonna 2015 myydyn teollisuustontin rakentamisvelvoite aikaa jatkettiin 31.12.2021 saakka. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Yrityslaakson alueelta myydään n. 14.400 neliön suuruinen teollisuustontti perustettavan yhtiön lukuun.

Perhepäivähoitajan toimen vakinaistaminen

Kunnanhallitus antoi täyttöluvan perhepäivähoitajan vakinaisen toimen täyttöön. Soinissa ei ole tällä hetkellä yhtään perhepäivähoitajaa vakituisessa toimessa ja perheille halutaan turvata vaihtoehtoinen hoitomuoto päiväkodin lisäksi.

Kunnanjohtajan koeajasta ja sopimuksen tarkennus

Kunnanhallitus totesi, että kunnanjohtaja Johanna Rannanjärven koeaika päättyy 30.6.2020 ja vie asian tiedoksi myös valtuustolle. Samalla tarkistettiin Rannanjärven palkkausta työkokemuslisän ja yleiskorotusten mukaisesti.

Asunnon ostajien tuet 2020

Kunnanhallitus myönsi kahdelle hakijalle asunnon ostajan tukea yhteensä 5140 e.

Soinin Yhteistalon avustusanomus

Valtuustolle esitetään lisää avustusmäärärahaa 6000 e, jolla tuettaisiin Yhteistalon toimintaa. Koronatilanteen takia talo on joutunut suuriin vaikeuksiin, kun kaikki tapahtumat on peruttu. Silti kulut lämmöstä, sähköstä ym. ovat n. 13.000 e/vuosi.

Vuorenmaan rinnealuetta koskevan vuokrasopimuksen irtisanominen/oikaisuvaatimus

Kunnanhallitus totesi, että Erämaan Elämyskeskus Oy:n jättämä oikaisuvaatimus vuokrasopimuksen irtisanomispäätöksestä ei aiheuta toimenpiteitä eikä muuta kunnanhallituksen päätöstä

Erämaan Elämyskeskus Oy:n korvausvaatimus/sovintoesityspyyntö/oikaisuvaatimus

Kunnanhallitus totesi, että Erämaan Elämyskeskus Oy:n jättämä oikaisuvaatimus korvausvaatimuspäätöksestä ei aiheuta toimenpiteitä eikä muuta kunnanhallituksen päätöstä

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n osakassopimuksen päivittäminen

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että ostosopimus JPYP:n kanssa irtisanotaan ja osakassaopimusta ja yhtiön toimintaa tarkastellaan uudestaan.

Aloitteiden tilanne

Valtuustolle esitetään tehtyjen aloitteiden tilanne. Pääosa aloitteista koskee tiehankkeita ja teiden kunnostuksia. Tieasioita käsitellään erilaisissa kokouksissa ja neuvotteluissa ja aloitteidenkin mukaiset tieasiat ovat niissä esillä. Aloitetta pitovoimatekijöiden markkinoinnista on otettu huomioon eri toiminnoissa.

Etelä-Pohjanmaan seutukaupunkien työllisyyden kuntakokeiluhanke

Soinin kunta osallistuu Etelä-Pohjanmaan seutukaupunkinen työllisyyden kuntakokeiluhankkeseen ajalla 1.3.2021-30.6.2023, mikäli Suupohjan kuntien ja Kuusiokuntien yhteinen hakemus hyväksytään.

Soinin kirkonseudun osayleiskaavan muutos ja laajennus

Kirkonseudun osayleiskaavan muutos ja laajennus esitetään valtuuston hyväksyttäväksi. Kaava mahdollistaa mm. uusia teollisuustontteja Yrityslaakson alueelle ja Tukkitien rakentamisen

Muut esille tulevat asiat

Merkittiin tiedoksi Etelä-Pohjanmaan kuntien yhteinen lausunto hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi. Esityksen tavoitteena on varmistaa jokaiselle mahdollisuus toisen asteen tutkinnon suorittamiseen. Toisen asteen maksuttomuus toteutuisi. Lausunnon mukaan kunnille tulisi korvata täysimääräisesti syntyvät lisäkustannukset.


 

JÄTÄ KOMMENTTI