Soinin kunta hakee lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä

0

Soinin kunnanhallituksen ja teknisen lautakunnan päätöksiä 25.6.2020

Kimpilamminkankaan tuulivoimaosayleiskaava nähtäville

Soinin tekninen lautakunta ja kunnanhallitus kokoustivat torstaina 25.6. Teknisen lautakunnan esityksestä kunnanhallitus asetti nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten Kimpilamminkankaan tuulivoimaosayleiskaavaa koskevan luonnoksen. Hanke sisältää 29 tuulivoimalaa, joista 19 olisi tulossa Soinin puolelle.

Pesolan tuulivoimaosayleiskaavasta valitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut 12.6.2020 antamallaan päätöksellään Soinin kunnanvaltuuston päätöksen, jolla on hyväksytty Pesolan tuulivoima-alueen osayleiskaava.

Päätöksensä perusteluissa hallinto-oikeus on todennut muun muassa, että Soinin kunnanvaltuuston päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä esteellisyydestä esitetyillä perusteilla. Kaavoitusmenettelyä ei myöskään rasita sellainen menettelyvirhe, jonka perusteella osayleiskaavan hyväksymispäätös olisi kumottava. Hallinto-oikeus on kuitenkin katsonut, että Pesolan tuulivoimaosayleiskaavaan liittyvää Natura-arviointia täydennyksineen ei voida kaikilta osin pitää asianmukaisena.

Hallinto-oikeus on katsonut, että Natura-arviointi- ja lausuntomenettely osoittaa viiden eteläisimmän tuulivoimalan osalta luotettavalla tavalla, että osayleiskaava heikentää merkittävästi niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alueet on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. Edelleen hallinto-oikeus on katsonut, että viiden eteläisimmän tuulivoimalan alueen toteuttaminen ei ole sovitettavissa asianmukaisesti yhteen luonnonarvojen vaalimista koskevan yleiskaavan sisältövaatimuksen kanssa. Kaava on näin ollen kumottava viiden eteläisimmän tuulivoimalan osalta.

Seitsemän pohjoisemman tuulivoimalan osalta hallinto-oikeus on katsonut, että asiassa on esitetty uutta selvitystä kompensaatio- ja lieventämistoimenpiteistä, joita ei ole asianmukaisesti arvioitu luonnonsuojelulain mukaisessa arviointi- ja lausuntomenettelyssä. Päätös on kumottava näin myös seitsemän pohjoisemman tuulivoimalan osalta.

Soinin kunnalla on oikeus hakea päätökseen muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituskirjelmä, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen viimeistään 13.7.2020.

Pesolan tuulivoima-alueen osayleiskaavan valmistelun yhteydessä laadittiin Natura-arviointi, jota täydennettiin useita kertoja. Asiantuntija-arviona laaditun Natura-arvioinnin johtopäätösten mukaan tuulivoimahankkeen vaikutukset suunnitelman mukaisilla 12 voimalalla arvioitiin jäävän merkityksiltään vähäisiksi. Kaava on muutoinkin valmisteltu asianmukaisesti. Sitä varten on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaiset riittävät selvitykset. Ne osoittavat, että kaavan toteuttaminen on sovitettavissa yhteen luonnonarvojen vaalimista koskevan yleiskaavan sisältövaatimuksen kanssa. Natura-arvioinnin täydennyksessä 31.5.2017 on otettu huomioon kompensaatio- ja lieventämistoimet.

Kunnanvaltuuston päätöstä voidaan siten pitää lainmukaisena ja Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä päätettiin hakea valituslupa ja  valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus ei ole tiettävästi aiemmin ottanut kantaa siihen, mikä merkitys suhteellisen kaukana Natura-alueilla pesivillä petolinnuilla on tuulivoima-alueiden kaavoituksen kannalta. Valittaminen ja valitusluvan hakeminen on näin ollen tarpeen myös lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa.

Ensisijaisesti vaaditaan, että Vaasan hallinto-oikeuden päätös on kumottava ja toissijaisesti, että Vaasan hallinto-oikeuden päätös on kumottava seitsemän pohjoisimman voimalan osalta ja kunnanvaltuustoon päätös saatettava voimaan lukuun ottamatta viittä eteläisintä voimalaitospaikkaa. Lisäksi vaaditaan edellisiin nähden toissijaisesti, että Vaasan hallinto-oikeus palauttaa Pesolan tuulivoima-alueen osayleiskaavaa koskevan asian Soinin kuntaan uudelleen käsiteltäväksi.

Muuta

Teknisen lautakunnan esityksestä kunnanhallitus myönsi  EJ Tarhat Oy:lle  poikkeamisluvan 2000 m2:n  kasvihuoneen rakentamiseen.  Lisäksi teknisen lautakunnan  esityksestä annettiin lupa yhden laitoshuoltajan toimen täyttämiseen

Lokerotien rivitalot olivat keväällä myynnissä. Kunta sai rakennuksista kaksi tarjousta, mutta kunnanhallituksen päätöksellä molemmat tarjoukset hylättiin.


 

S-market_Soini160620

JÄTÄ KOMMENTTI