Soinin tekninen lautakunta kokousti tuulivoimasta

0

Soinin tekninen lautakunta käsitteli kokouksessaan 6.2. pääsääntöisesti tuulivoimaratkaisujaan.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA, KIMPILAMMINKANKAAN TUULIVOIMAHANKE, SOINI JA ÄHTÄRI

Soinin kunnan tekninen lautakunta esittää lausuntonaan seuraavaa: Kimpilamminkankaan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmassa on kuvattu perusteellisesti ne keinot, joilla selvitetään ja arvioidaan tuulivoimahankkeen mahdolliset vaikutukset alueen eläimistöön, luontoarvoihin ja ihmisiin. YVA-ohjelmasta on kuitenkin havaittavissa hankkeen ripeä aikataulu, joka asettaa omat haasteensa vaikutusten selvittämiseen. Ohjelmassa on mainittu hankkeen yhteisvaikutusten arviointi muiden hankkeiden kanssa, mutta mahdollisten yhteisvaikutusten tunnistaminen, laadittavat selvitykset ja arvioinnin toteuttamismenetelmät puuttuvat YVA-ohjelmasta.

Tuulivoimahanke on iso kokonaisuus, joka vaikuttaa moneen asiaan ja tämän vuoksi yhteisvaikutusten tunnistamiset, selvitykset ja arvioinnit on tehtävä.

Rakennuskielto

Tekninen lautakunta päättää esittää Soinin kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että: Kimpilamminkankaan tuulivoimaosayleiskaava-alue asetetaan MRL:n 38 §:n mukaisesti rakennuskieltoon kaavan lainvoimaiseksi tuloon saakka kuitenkin enintään viideksi vuodeksi niin, että rakennuskielto ei koske olemassa olevien rakennusten vähäisiä korjaus- ja muutostöitä, rakennusten vähäisiä laajennuksia ja pihapiireihin toteutettavia alle 30m² talousrakennuksia eikä hankkeita, joilla on voimassaoleva poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu.

Kimpilamminkankaan tuulivoimaosayleiskaava-alueelle määrätään MRL:n 128 §:n mukaisesti toimenpiderajoitus kaavan lainvoimaiseksi tuloon saakka kuitenkin enintään viideksi vuodeksi niin, että rajoitus ei koske puiden poistoa.

Rakennuskiellosta ja toimenpiderajoituksesta tiedotetaan rakennuskielto- ja toimenpiderajoitusalueeseen rajoittuville naapurikunnille.

Esitykset edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustoon

 

 

 

 

JÄTÄ KOMMENTTI