Soinissa aloitetaan YT-neuvottelut – odotetaan ohjeita ja tarkennuksia

0
Soinin kunnantalo

Soinin kunnanhallitus kokousti sähköpostin välityksellä YHTEISTOIMINTAMENETTELYN KÄYNNISTÄMINEN/LOMAUTUS ja päätti seuraavaa:

Valtioneuvosto on koronaviruksesta johtuvassa poikkeustilanteessa antanut kunnille ohjeita toimintojen sulkemisesta ja uudenlaisista järjestelyistä. Käsittelyssä on valmiuslaki ja vielä ei ole tarkkoja tietoja siitä, mitä määräyksiä on tulossa. Kunnan oman henkilöstön tehtäviä joudutaan järjestelemään uudelleen, osin siirrytään etätyöhön ja osalle henkilöstöä ei ehkä löydy sopivaa työtä varsinkaan, jos tilanne pitkittyy. Mikäli sopivaa työtä ei löydy, varaudutaan lomautuksiin

Yhteistoimintalain mukaan työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa on käsiteltävä asiaa mm. silloin kun käsitellään

-henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä -palvelun uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia -osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista

Tässä poikkeustilanteessa Soinin kunnanhallituksen tulisi tehdä päätös yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä koronaepidemian mahdollisten vaikutusten johdosta. KT, Kuntatyönantajat tarkentaa ohjeita ja toimitaan niiden mukaisesti.

Ennen kunnanhallituksen päätöstä asia tulisi käsitellä yhteistyötoimikunnassa.

Tässä poikkeustilanteessa on selvitelty sähköpostikokousten mahdollisuutta mm. tilintarkastajalta. Tähänkin asti joitakin kiireellisiä asioita on käsitelty sähköpostikokouksena.

Ehdotus: Yhteistyötoimikunta käsittelee ja merkitsee tiedokseen yhteistoimintamenettelyn käynnistämisen ja mahdollisen lomautusvaroituksen antamisen koronavirusepidemian takia ja esittää edelleen asian päättämistä kunnanhallitukselle.

Esitys kunnanhallitukselle on, että kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja sivistys- ja henkilöstöjohtajan käynnistämään yhteistoimintaneuvottelut koronavirusepidemian mahdollisten vaikutusten johdosta. Neuvotteluiden kohteena on Soinin kunnan koko henkilöstö ja neuvotteluissa käsitellään keinoja, joita ovat koronepidemiasta johtuvat työtehtävien uudelleen järjestelyt sekä henkilöstöön kohdistuvat lomautukset.

Esitys hyväksyttiin.

Khall sähköpostikokous 18.3.

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja sivistys- ja henkilöstöjohtajan käynnistämään yhteistoimintaneuvottelut koronavirus epidemian mahdollisten vaikutusten johdosta. Neuvottelujen kohteena on Soinin kunnan koko henkilöstö ja neuvotteluissa käsitellään keinoja, jotka ovat korona epidemiasta johtuvat työtehtävien uudelleen järjestelyt sekä henkilöstöön kohdistuvat lomautukset.

Hyväksyttiin.

HENKILÖSTÖOHJEIDEN TARKENNUS POIKKEUSTILANTEESSA

Liitteessä 1 (arkistokohta 01.00.00) on ohjeistusta ja tiedotusta, joita on johtoryhmän päätöksellä annettu toimintojen järjestämisestä, ohjeita henkilöstölle jne.

Myös KT, Kuntatyönantajat on antanut ohjeistusta ja ohjeet tarkentuvat koko ajan.

Kun toimintoja valtioneuvoston päätöksellä järjestellään uudelleen, tulee tilanteita, joissa kaikille ei voida osoittaa töitä tai työtä ei voida tehdä etänä. Tällöin työsopimuslain 2 luvun 12 §:n mukaisesti maksetaan 14 päivän palkka. Kuitenkin ennen (TSL 2 luku, 12§) mukaista palkanmaksua työntekijöiden kanssa sovitaan tapauskohtaisesti ylityövapaiden, vuosilomien, mahdollisten talkoovapaiden ja palkattoman virkavapaan käytöstä. Sen lisäksi johtoryhmä esittää kunnanhallitukselle, että nyt poikkeusaikana palautettaisiin myös kahden viikon talkoovapaamahdollisuus.

Aikaisempia ohjeita on muutettu myös siten, että omalla ilmoituksella voi poikkeusaikana olla sairasloma 5 pv. (ennen 3). Tuleva valmiuslaki mahdollistanee sen, että henkilöitä, joille ei ole osoittaa sopivaa työtä kunnassa, voidaan siirtää soveltuviin tehtäviin Kuusiolinnaan.

Ehdotus: Yhteistyötoimikunta merkitsee asiat tiedokseen ja esittää edelleen asioita kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi,

Esitys kunnanhallitukselle, että merkitsee oheistukset tiedokseen ja hyväksyy ne.

Esitys hyväksyttiin.

Khall sähköpostikokous 18.3.

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esitykset asiassa.

Päätös: Hyväksyttiin.

ERITYISTOIMIVALTA

Kunnanjohatja oli esteelline n tämän kohdan aikana

Hallintojohtaja: Kunnanhallitus päättää ottaa erityistoimivallan käyttöön välittömästi seuraavalla tavalla: Kunnanjohtaja käyttää Soinin kunnan hallintosäännön määrittelemästä toimivallasta poiketen kunnanhallituksen päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi, milloin asia koskee toimenpiteiden yhteensovittamista eri toimialueiden välillä, taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä. Tämä erityistoimivalta otetaan käyttöön Soinin kunnassa koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa ja tarvittaessa valtioneuvoston määrittelemissä poikkeusoloissa. Kunnanjohtaja tekee häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikaiseen toimivaltaansa kuuluvat päätökset häiriötilanteiden aikaisessa kunnan johtoryhmässä johtoryhmän jäsenen tai kokoukseen osallistuvan asiantuntijan esittelystä. Päätöksistä pidetään päätöspöytäkirjaa ja päätökset raportoidaan kunnanhallitukselle sähköpostitse. Erityistoimivallan käyttämisen lakkaamisesta päättää kunnanhallitus erikseen.

Päätös: Hyväksyttiin.


 

JÄTÄ KOMMENTTI