Uusia luonnonsuojelualueita Keski-Suomeen yli 550 hehtaaria vuonna 2016

0
Soidensuojelua täydentämällä parannetaan uhanalaisten korpityyppien suojelutilannetta. Kuvassa erittäin uhanalaista metsäkortekorpea Keski-Suomessa (Kuva: Johanna Hallman)

Keski-Suomeen neuvoteltiin uusia suojelualueita 553 hehtaaria, joista
valtiolle hankittiin 336 hehtaaria ja yksityismaan suojelualueina
perustettiin 217 hehtaaria. Näistä alueista suojeltiin vapaaehtoisen METSO
-metsien suojeluohjelman kohteina 486 hehtaaria. Lisäksi Natura 2000
-verkoston kohteita suojeltiin 66 hehtaaria. Maanomistajille maksettuihin
korvauksiin ja kauppahintoihin käytettiin 2,7 miljoonaa euroa.

Suojeltavat alueet jakaantuvat useimpiin Keski-Suomen kuntiin. Eniten
suojelualueita muodostettiin Pihtiputaalle (93 ha), Viitasaarelle (88 ha),
Saarijärvelle (73) ha, Jyväskylään (57 ha) ja Uuraisille (53 ha).

Uuraisten kunta suojeli korvauksetta noin 44 hehtaarin alueen Kyynämöisten
Hankasuolla. Hankasuo on osoitettu Keski-Suomen 3. vaihemaakuntakaavassa
luonnonsuojelualueeksi (SL). Kyseessä on keskeisiltä osiltaan
luonnontilaisena säilynyt ja maisemallisesti hieno suoalue, joka on
tunnettu muun muassa monipuolisesta perhoslajistostaan.

METSO-ohjelma supistuu – esityksiä voi silti edelleen jättää

Merkittävimpiä METSO-ohjelman suojelukohteita olivat Saarijärven
seurakunnan noin 68 hehtaarin laajuinen kohde, josta noin 40 hehtaaria on
valtakunnallisesti arvokkaaksi todettuja soita. Suojelualueeseen kuuluu
puustoltaan luonnontilaisia korpia, lähteisiä soita ja puroja sekä niihin
liittyviä vanhoja metsiä. Osa suojellusta alueesta rajautuu Kulhanvuoren
suojelu- ja retkeilyalueeseen.

METSO-ohjelman rahoituksella suojeltiin eniten runsaslahopuustoisia
kangasmetsiä (249 ha), puustoisia soita ja niiden reunametsiä (106 ha),
pienvesien lähimetsiä sekä metsäisiä kallioita, jyrkänteitä ja louhikoita.
Lisäksi suojeltiin lehtoja, tulvametsiä sekä puustoisia perinnebiotooppeja.

Maakunnan pohjoisosissa Pihtiputaan Virkasydänmaalla toteutui kaksi
vierekkäisten tilojen kauppaa, joilla siirtyi METSO-kohteiksi lähes 90
hehtaaria. Alueen louhikoissa esiintyy mm. napakinnassammal, jota on
löydetty lisäksi vain Tunturi-Lapista. Viitasaaren Kymönkosken – Mäntylän
välisellä arvokkaalla kallioalueella suojeluverkosto täydentyi yli 50
hehtaarin kaupalla. Yhtenäisellä kohteella esiintyy vanhojen pienialaisten
kalliolakimetsien lisäksi runsaasti pienialaisia, osin reheviä soita.

METSO-ohjelman rahoituksen raju supistaminen rajoittaa jatkossa
ELY-keskuksen mahdollisuuksia suojella uusia kohteita. Esityksiä
suojeltavista kohteista voi tehdä kuitenkin edelleen joko suoraan
ELY-keskukselle tai myös metsäalan toimijoiden välityksellä. Kohteita
joudutaan valikoimaan tarkemmin ja päätöksiä joudutaan siirtämään tuleville
vuosille.

JÄTÄ KOMMENTTI