Vimpelin kunnan päätöksiä ja tulevaa

0
Vimpelin Saarikenttä ja kunnantalo

Vimpelin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 5.11.2018 mm. seuraavaa:

Kantatie 68 kaavamuutoksen vireillepano

Kunnanhallitus päättää, että Keskustan asemakaavan muutos kantatien 68 yleisen tien alue ja osakortteli 58 pannaan vireille ja esittää kunnanvaltuustolle, että keskustan asemakaavan muutos ja laajennus kantatien 68 yleisen tien alue ja osakorttelit 8 ja 52-54 pannaan vireille.

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että tekninen johtaja Ville Karjalainen oli paikalla asiantuntijana kuultavana tämän pykälän käsittelyn aikana, mutta poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Tuloveroprosentti 2019

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2019 tuloveroprosentiksi päätetään 22,25 %.

Perustelut: Ennuste vuoden 2018 tilinpäätökseksi näyttää muodostuvan alijäämäiseksi. Kuntalain taloutta koskevia säännöksiä on muutettu uudessa kuntalaissa. Muun muassa alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä on tiukennettu. Erityisesti konserninäkökulmaa on korostettu kunnan toiminnan ja talouden suunnittelussa ja raportoinnissa.

Konsernitasolla tarkasteltuna talouden suunnittelu ja konserniohjaus vaativat erityistä huomiota.

Vuoden 2019 talousarvio on valmistumassa ja alustavan luonnoksen mukaan tuloslaskelmassa tilikauden tulos arvioidaan jäävän alijäämäiseksi.

Palvelutarpeen kasvu erityisesti perusturvapalveluissa ja sivistyspalveluissa vaikuttavat käyttötalouden menoja lisäävästi. Kun samanaikaisesti eivät tulot lisäänny, kääntyy tulos negatiiviseksi. Vuoden 2019 talousarviossa varaudutaan lisäksi korkomenojen nousuun.

Perustetta tuloveroprosentin laskemiselle ei siten ole.

Hyväksyttiin.

Kiinteistöveroprosentit 2019

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Vimpelin kunnan kiinteistöveroprosentit vuodelle 2019 hyväksytään seuraavasti:Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10 %

  • Vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti 0,65 %
  • Muu kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,30 %
  • Rakentamattomien tonttien (kaava-alueella) kiinteistöveroprosentti                              3,00 %
  • Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti       0,00 %

Perustelut: Ennuste vuoden 2018 tilinpäätökseksi näyttää muodostuvan alijäämäiseksi. Kuntalain taloutta koskevia säännöksiä on muutettu uudessa kuntalaissa. Muun muassa alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä on tiukennettu. Erityisesti konserninäkökulmaa on korostettu kunnan toiminnan ja talouden suunnittelussa ja raportoinnissa.

Konsernitasolla tarkasteltuna talouden suunnittelu ja konserniohjaus vaativat erityistä huomiota. Vuoden 2019 talousarvio on valmistumassa ja alustavan luonnoksen mukaan tuloslaskelmassa tilikauden tulos arvioidaan jäävän alijäämäiseksi. Palvelutarpeen kasvu erityisesti perusturvapalveluissa ja sivistyspalveluissa vaikuttavat käyttötalouden menoja lisäävästi. Kun samanaikaisesti eivät tulot lisäänny, kääntyy tulos negatiiviseksi. Vuoden 2019 talousarviossa varaudutaan lisäksi korkomenojen nousuun.

Perustetta kiinteistöveroprosenttien laskemiselle ei siten ole.

Hyväksyttiin.

Kunnan lainasalkku

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto antaa kunnanhallitukselle valtuuden tarvittaessa muuttaa kunnan lainasalkun rakennetta korkoriskin pienentämiseksi.

Hyväksyttiin.

YHTEISTOIMINTASOPIMUS KOSKIEN ALAJÄRVEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN PALVELUITA / SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Alajärven kaupungille tehdään esitys sivistystoimen ostopalvelusopimuksen muuttamisesta siten, että liikuntapalvelut eivät sisälly ostopalvelutilaukseen vuoden 2020 alusta lukien. Samassa yhteydessä ostopalvelusopimuksesta poistetaan myös kulttuuriavustukset ja museopalvelu.

Hyväksyttiin.

Kiinteistö Oy Rentolankartanon kassalainan muuttaminen pitkäaikaiseksi lainaksi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää muuttaa Kiinteistö Oy Rentolankartanolle kunnan myöntämät
kassalainat 319 013,48 € pitkäaikaiseksi lainaksi, laina-aika 30 vuotta. päättää, että lainasta ei peritä korkoa ajalla 1.12.2018 – 31.12.2021. Päättää määrätä lainalle kahden prosentin kiinteän koron vuodesta 1.1.2022 alkaen. Toteaa, että lainan voi maksaa osissa tai kokonaan ennen laina-ajan päättymistä.

Ennen asian käsittelyä esittelijä muutti päätösehdotuksen, lainasaldon tarkistuksen jälkeen, kuulumaan seuraavasti.

Muutettu ehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää muuttaa Kiinteistö Oy Rentolankartanolle kunnan myöntämien kassalainojen erääntynyt, laskutettu ja laskuttamaton pääoma yhteensä 330.665,99 € pitkäaikaiseksi lainaksi, laina-aika 30 vuotta. Päättää, että lainasta ei peritä korkoa ajalla 1.12.2018 – 31.12.2021. Päättää määrätä lainalle kahden prosentin kiinteän koron vuodesta 1.1.2022 alkaen. Korko tarkistetaan viiden vuoden välein, ensimmäisen kerran 1.1.2027. Toteaa, että lainan voi maksaa osissa tai kokonaan ennen laina-ajan päättymistä.

Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus.

 Intervalliosaston LATTIOIDEN purkamisen määräraha

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2018 talousarvion investointiosaan (kohta 091517 Intervalliosaston peruskorjaus) lisätään 34 000 € määräraha intervalliosaston lattioiden purkutyötä varten.

 Hyväksyttiin.

Sivistystoimen ostopalvelutilaus

Kunnanhallitus esittää sivistystoimen ostopalvelutilauksen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi Sivistystoimen tilaajalautakunnan esittämin lisäyksin osaksi yleishallinnon talousarviota.

Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen sivistystoimen ostopalvelutilauksen tämän hetkisen valmisteluvaiheen ja päätti pyytää sivistystoimelta tarkempaa selvitystä kyydityskustannuksista ja Vimpelin lukion vuoden 2019 talousarviokustannusten noususta.

Kulttuuri- ja museotoiminnan talousarvio vuodelle 2019

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja antaa tarvittaessa lisävalmisteluohjeet kulttuuri- ja museotoiminnan talousarvion osalta.

Merkittiin tiedoksi ja päätettiin, että kulttuuri- ja museotoiminnan talousarvioon lisätään 3.000 euron määräraha kulttuuritapahtuman järjestämiseen Vimpelissä vimpeliläisten esiintyjien voimin.

Oikaisu / Vuokrasopimus /Tikli Group Oy

Kunnanhallitus päättää oikaista 29.10.2018 § 225 tehtyä päätöstään tuotantotilan neliövuokran osalta siten, että lämpimän tuotantotilan neliövuokraksi päätetään 2,45 €/m2/kk + alv.

Hyväksyttiin.

Yhteistyösopimus / Vimpelin Voima Oy

Kunnanhallitus hyväksyy oheismateriaalina olevan yhteistyösopimuksen Vimpelin kunta / Vimpelin Voima Oy ajalle 1.12.2018 – 31.12.2028. Sopimus arkistoidaan sopimuskansioon.

Hyväksyttiin.

Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitettyihin huomautuksiin

Kunnanhallitus hyväksyy selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitettyihin huomautuksiin ja esittää selvitykset edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

 Hyväksyttiin.

Lausuntopyyntö / luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kuntalain muuttamisesta (mm. Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn perusteet)

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi.

Hyväksyttiin.

Vuoden 2019 eduskuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen

Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2019 eduskuntavaalien varsinaisen vaalipäivän 14.4.2019 äänestyspaikkoina Vimpelin kunnassa ovat:

001 Kirkonkylä             Vimpelin kunnanvirasto, Patruunantie 15

002 Sääksjärvi             Sääksjärven koulu, Pajatie 17

Hyväksyttiin.

Vuoden 2019 eduskuntavaalien, europarlamenttivaalien ja mahdollisten maakuntavaalien ennakkoäänestyksen äänestyspaikkojen määrääminen Kunnanhallitus päättää, että Vimpelin kunnassa vuoden 2019 eduskuntavaalien, europarlamenttivaalien ja mahdollisten maakuntavaalien

 

  1. Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Vimpelin kunnanvirasto, kunnanvaltuuston kokoushuone, ( os. Patruunantie 15, 62800 Vimpeli).

Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat ja päivittäiset aukioloajat ovat:

Eduskuntavaalit:

3.-5.4.2019. (ke-pe)           klo  9.00-15.30

6.-7.4.2019. (la-su)            klo 12.00-16.00

8.-9.4.2019 (ma-ti)             klo  9.00- 18.00

Europarlamenttivaalit ja mahdolliset maakuntavaalit:

15.-17.5.2019. (ke-pe)       klo   9.00-15.30

18.-19.5.2019. (la-su)        klo 12.00-16.00

20.-21.5.2019. (ma-ti)        klo  9.00-18.00

2. Laitosäänestyspaikoiksi määrätään

  • Venla ja Väinö –koti
  • Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen intervalliosasto
  • Palvelukoti Windala
  • Hemilänrannan palvelutalo
  • Puronmutkan ryhmäkoti/Toimintakeskus

Ennakkoäänestysajat sovitaan erikseen laitosten henkilökunnan kanssa.

Hyväksyttiin.

Vuoden 2019 eduskuntavaalien vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta

Kunnanhallitus valitsee vuoden 2019 eduskuntavaaleja varten

– Kirkonkylän ja Sääksjärven äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi jäsentä ja vähintään kolme varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan sekä määrää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
– asettaa vaalitoimikunnan, valitsee vaalitoimikuntaan kolme jäsentä ja vähintään kolme varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan sekä määrää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kunnanhallitus valitsi vuoden 2019 eduskuntavaaleja varten

Kirkonkylän vaalilautakuntaan:

Varsinaiset jäsenet:                                                  Varajäsenet:

Hanna Ahonen                   varajäsenet                    1. Katariina Arpala

Teemu Lehto                      siinä järjestyksessä,       2. Jari Lakaniemi

Hillevi Ventilä                     jossa he tulevat              3. Marko Kankaansyrjä

Helka Tuomisalo                jäsenten sijaan

Hannu Takala

Kunnanhallitus valitsi Kirkonkylän vaalilautakunnan puheenjohtajaksi

Hanna Ahosen ja varapuheenjohtajaksi Helka Tuomisalon.

Sääksjärven vaalilautakunta:

Varsinaiset jäsenet:                                                  Varajäsenet:

Tuomas Mäkelä                 varajäsenet                    1. Matti Kjellbäck

Marja-Leena Joensuu        siinä järjestyksessä,       2. Anne Mäkelä

Sirkka Haavisto                  jossa he tulevat              3. Mikko Juoperi

Veli-Matti Lassila               jäsenten sijaan

Sointu Keskitalo

Kunnanhallitus valitsi Sääksjärven vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Tuomas Mäkelän ja varapuheenjohtajaksi Veli-Matti Lassilan.

Vaalitoimikuntaan:

Varsinaiset jäsenet:                                 Varajäsenet:

Soile Kautiainen-Hietala                          Leila Mäkelä

Simo Metsäpelto                                      Hannu Takala

Riitta Bergbacka                                      Teija Koski

Kunnanhallitus valitsi vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi Simo Metsäpellon ja varapuheenjohtajaksi Soile Kautiainen-Hietalan.

Paikallinen sopimus työ- ja virkaehtosopimuksen paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän perusteista ja maksamisesta

Kunnanhallitus päättää hyväksyä paikallisen sopimuksen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän maksamisesta Vimpelin kunnan palveluksessa oleville henkilöille jo joulukuun 2018 aikan.

Hyväksyttiin.

Elinkeinostrategialuonnos

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja antaa lisävalmisteluohjeet.

Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen elinkeinostrategialuonnoksen ja päätti, että luonnoksesta voi antaa kommentteja vielä marraskuun aikana.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI