Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.8. muun muassa seuraavasti:

KANTATIEN 68 PARANTAMINEN VÄLILLÄ MT 7421 – MT 750

Tekninen lautakunta 17.8.2020
Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskuksen toteuttama kantatie 68 perusparannus on käynnistynyt. Hanke on valmis 2020 loppuun mennessä. ELY-keskuksen rahaa on hankkeessa käytettävissä 500 000 €, josta tähän mennessä on jo käytetty 158 950 €. Vimpelin kunnalla on vuoden 2020 investointiosaan varattuna 250 000 €. ELY-keskuksen kustannusosuus hankkeen kaikista suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvistä kustannuksista on 500 000 € (alv. 0 %). Lisäksi ELY-keskus vastaa kaikista
tiealueiden hankinnan, korvausten ja lunastusten kustannuksista. Lopuista hankkeen toteuttamisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa Vimpelin kunta.

kokonaissumma käytetty käyttämättä
ELY-keskus 500 000 € 158 950 € 341 050 €
Kunta 250 000 €
(2020)
50 000 € (2021)
Kiertoliittymä 341 990 €
Turvasaarekkeet
(=optio 2)
93 280 €
ylityspaikka ym.
(=optio 3)
176 220€
Alikulku (=optio 1) 523 050 €
Hankkeen kustannukset yhteensä
1 134 540 €
(ilman alikulkua
611 490 €)
Käyttämättömät
varat (kunta+ely)
591 050 €
lisämäärärahan tarve kunnalta
2021 koko hankkeelle
n. 543 490 €

Kunnanhallitus 17.8.2020
Tekninen lautakunta käsittelee asiaa 17.8. ennen kunnanhallituksen kokousta ja antaa esityksen kunnanhallitukselle.
Kj. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että toteutetaan Optio 2 ja lisäksi selvitetään, onko mahdollista osaksi toteuttaa optio 3 siten, että
Suksitien ja Männikön risteyksen välinen kevyen liikenteen väylä ja
Suksitien suojatie rakennetaan jäljellä olevilla määrärahoilla.

Kunnanhallitus

Äänestyksen jälkeen (äänin 5 – 2) kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että toteutetaan Optio 2 ja lisäksi selvitetään, onko mahdollista
osaksi toteuttaa optio 3 siten, että Suksitien ja Männikön risteyksen välinen kevyen liikenteen väylä ja Suksitien suojatie rakennetaan jäljellä olevilla määrärahoilla.

Hyväksyttiin

SELVITYS TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSESSA ESITETTYIHIN HUOMAUTUKSIIN
Kj. Kunnanhallitus lähettää arviointikertomuksen selvityksen antamista varten lautakuntien käsiteltäväksi lokakuun 2020 loppuun mennessä.

Hyväksyttiin.

VALTUUSTON KOKOUKSEN 15.6.2020 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA
TOIMEENPANO

Kj. Kunnanhallitus päättää panna valtuuston 15.6.2020 kokouksessa tekemät päätökset täytäntöön, koska päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä
päätökset muutoinkaan ole lainvastaisia.

Hyväksyttiin.

KUNTALAISALOITE / LAKANIEMEN UIMARANNAN KUNNOSTUS
Kj.
Kunnanhallitus lähettää aloitteen tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi.

Hyväksyttiin.

TAKAUKSEN VANHENTUMISEN KESKEYTTÄMINEN / VIMPELIN PALVELUYHDISTYS RY
Kj. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
– Vimpelin kunta tunnustaa takaussitoumuksensa Vimpelin Palveluyhdistys ry:n Valtiokonttorilta saaman lainan 1300-43020 jäljellä olevan pääoman (295.976,99 euroa), koron, viivästyskoron ja muiden kulujen maksamisen vakuudeksi
– kunnanjohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan kunnan puolesta takaussitoumus –asiakirjat.

Hyväksyttiin.

TAKAUKSEN VANHENTUMISEN KESKEYTTÄMINEN / VIMPELIN VUOKRAASUNNOT OY
Kj. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
– Vimpelin kunta tunnustaa takaussitoumuksensa Vimpelin Vuokraasunnot Oy:n Valtiokonttorilta saaman lainan 1300-3210 jäljellä olevan pääoman (60.313,04 euroa), koron, viivästyskoron ja muiden kulujen maksamisen vakuudeksi
– kunnanjohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan kunnan puolesta takaussitoumus –asiakirjat.

Hyväksyttiin.

INVESTOINTIOSA 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2023

Kunnanhallitus 17.8.2020
Kunnanvaltuusto palautti talousarvion investointiosan 2020 ja ts. 2021-
2022 kunnanhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi määrärahojen vähennysten osalta.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI