Virrat – kaupunginhallituksen päätöksiä ennakkoon

0
AA-KANNUS_mini

JOHANNA YLI-KAATIALA

Ennakkotiedote: Kaupunginhallituksen päätöksiä 2.3.2020

Ennakkotiedote ei ole pöytäkirja. Päätöstiedot eivät ole tarkistettuja ja niissä voi esiintyä puutteita ja epätarkkuutta. Kokouksen virallinen pöytäkirja julkaistaan tarkastamisen jälkeen kaupungin verkkosivuilla  Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavat päätökset:

Ruoveden kunnan esitys sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoimintasopimuksen päivittämisestä

Ruoveden kunnanhallitus on kokouksessaan 21.2.2020 § 16 päättänyt esittää Virtain kaupungille Virtain ja Ruoveden sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoimintasopimuksen päivittämisen käynnistämistä yhteistyössä Virtain ja Ruoveden kanssa.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti seuraavaa:

Korkein hallinto-oikeus on 9.12.2019 vahvistanut Valtioneuvoston päätöksellä hyväksytyn yhteistoimintasopimuksen voimassaolon ja lainmukaisuuden. Kaupunginhallitus ei katso, että Virtain ja Ruoveden yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden -yhteistoimintasopimuksen toimintaympäristö tai lainsäädännölliset tekijät olisivat niin oleellisesti muuttuneet, että yhteistoimintasopimusta tai sen liitettä olisi tarpeen päivittää.

Virtain kaupunginhallitus on päättänyt 26.8.2019 delegoida perusturvalautakunnalle mahdollisuuden tarkastella Virtain kaupungin ja Keiturin Sote Oy:n palvelusopimuksen liitteen yksityiskohtia.

Ruoveden kunnan esitys Keiturin Soten osakkeiden ostosta

Ruoveden kunnanhallitus on kokouksessaan 21.2.2020 § 17 päättynyt esittää Virtain kaupungille neuvottelujen käynnistämistä Keiturin Soten osakkeiden ostosta.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se peruuttaa 12.3.2018 tekemänsä päätöksen Keiturin Soten Oy:n osakkeiden myynnistä, koska olosuhteet ovat muuttuneet silloin neuvotellusta tilanteesta ja sopimuksesta. Virtain kaupunki korostaa, että on tärkeintä keskittyä laadukkaiden, kehittyvien ja luotettavien sote-palveluiden varmistamiseen yhteistoiminta-alueella hyvässä yhteistyössä sekä varmistua mahdollisen Sote-uudistuksen etenemisestä ja sen tuomista tarpeista tai vaatimuksista toiminnalle. 

Työpajatoiminnan kehittäminen

Työpaja järjestää kuntouttavaa työtoimintaa sekä palkkatuettua työtä. Työpajassa on mahdollista suorittaa myös työkokeilua tai työharjoittelua, yhdyskuntapalvelua sekä erikseen sovittuja ammattitutkintojen osakokonaisuuksia. Nuorille työpaja järjestää sosiaalista kuntoutusta.

Työpajatoiminnassa keskeistä on työn ja ohjauksen kautta tapahtuva tekemällä oppiminen. Tärkeää on tarjota matalankynnyksen töitä, mutta ammattitaidon karttuessa on annettava mahdollisuus vaativampiin työtehtäviin. Työpaja on yhteisöllinen oppimisympäristö. Työnteon ja siihen liittyvän ohjauksen avulla pyritään parantamaan asiakkaan valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön sekä vahvistamaan hänen arjenhallintataitojaan.

Virroilla toimii tällä hetkellä kaksi työpajaa. Puu- ja muovityöpaja si­jait­see Sampolassa ja teks­tii­li­työ­pa­ja sijaitsee Ahjolassa. Työpajojen toimintaa olisi tärkeää kehittää tarjoamalla työttömille työmahdollisuuksia erityyppisten töiden parissa nykyistä laajemmin. Jotta tekstiilityöpajalle suunnitellut uudet toiminnot sekä nuorten työpajatoiminta olisi mahdollista toteuttaa järkevästi, tulisi näiden pajojen toiminta keskittää keskustan alueelle. Tälle vuokrataan erillinen tila.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi työpajoille edellä esitetyt periaatteet, toimintojen sisällön sekä tekstiilityöpajan siirtämisen kaupungin keskustaan.

Kaupunginhallitus delegoi vuokrasopimuksen allekirjoittamisen kaupunginjohtajalle.

Ammatillisen koulutuksen yhteistoiminta-aluetta koskevan sopimuksen päivittäminen

Tampereen kaupunki, Ikaalisten kaupunki, Kangasalan kaupunki, Lempäälän kunta, Nokian kaupunki, Oriveden kaupunki, Pirkkalan kunta, Pälkäneen kunta, Ruoveden kunta, Vesilahden kunta, Virtain kaupunki ja Ylöjärven kaupunki ovat 1.1.2013 alkaen sopineet kuntien yhteisestä toimielimestä ammatillisen koulutuksen viranomaistehtävien hoitamisessa. Sopimuksen tarkoituksena on järjestää sopijakunnissa voimassa olevan lainsäädännön mukaista ammatillista koulutusta Tampereen kaupungille myönnetyssä järjestämisluvassa määrätyn koulutustehtävän mukaisesti. Sopimus yhteisestä toimielimestä on tarpeen päivittää ammatillisen koulutuksen lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Sopimuksen perustarkoitus säilyy ennallaan.

Päätös: Kaupunginhallitus totesi saatekirjeen ja päätti esittää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että se hyväksyy päivitetyn sopimuksen kuntien yh­tei­ses­tä toimielimestä koskien ammatillisen koulutuksen yh­teis­toi­min­ta-aluet­ta.

Virtain kaupungin elinvoimapaketti

Virtain kaupunki on määritellyt strategiassaan keskeiseksi tavoitteeksi olla onnistuva, uudistuva, vastuullinen ja kumppanien kanssa vahva paikkakunta, jossa on hyvä elää, asua ja yrittää. Lisäksi tavoitteena on uudistaa toimintatapoja, toteuttaa kokeiluja ja hyväksyä myös niihin liittyviä riskejä.

Strategian onnistumisen yhtenä mittarina on muuttaa väkiluvun kehitys vuoteen 2020 mennessä kasvusuuntaiseksi. Sen osa-alueina ovat huolehtia lapsista ja heidän perheistään, tarjota monipuolisia asumismahdollisuuksia ja liiketoimintapaikkoja sekä lisätä elinvoimaisuutta tarjoamalla monipuolisia ja mielekkäitä vapaa-ajan palveluja yhteistyössä yhdistysten ja yritysten kanssa.

Kaupungin elinvoimaisuuden ja strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi on valmisteltu elinvoimapaketti, jonka kolme keskeistä kohderyhmää ovat lapsiperheet, työntekijät ja opiskelijat.

Elinvoimapaketti sisältää vauvarahan korottamisen 4000 euroon, korkeakouluopiskelijoiden tuen sekä asumisen tukia opiskelijoille sekä työllistyville.

Päätös: Kaupunginhallitus keskusteli elinvoimapaketin sisällöistä ja päät­ti esittää kaupunginvaltuustolle niiden hyväksymistä ja niiden edel­lyt­tä­mien määrärahojen varaamista vuoden 2021 talousarvioon.

Kaavoituspäällikön viranhaun jatkotoimista päättäminen

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnassa, jonka asukasluku on yli 6000, tulee olla kaavoittaja, jolla on kunnan kaavoitustehtävien hoidon edellyttämä pätevyys. Kaavoittaja voi myös olla kuntien yhteinen tai kunta voi antaa tehtävän sopimuksen nojalla toisen kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevan kaavoittajan hoidettavaksi.

Kaavoituspäällikön virka on ollut haettavana 14.1.2020 alkaen ja hakuaika päättyi 14.2.2020 klo 15.00. Virkaa haki hakuaikana kolme henkilöä. Hakuaikaa päätettiin jatkaa 2.3.2020 klo 12.00 saakka. Hakemuksia ei jatkohaussa tullut lisää, hakijoiden yhteismäärä oli yhteensä 3.

Päätös: Kaupunginhallitus totesi hakemukset ja päätti keskeyttää kaavoituspäällikön hakuprosessin.


 

 

 

S-market_Soini160620

JÄTÄ KOMMENTTI